+

Пејзажна архитектура

Р. Б. Шифра предмета Предмет Фонд часова
I семес
ЕСПБ Фонд часова
I семес
ЕСПБ
1 МПА1101 Планирање предела и пејзажни дизајн – студио 3+3 6    
2 МПА1102 Управљање зеленилом града 3+3 6    
3 МПА1103 Управљање пределима и заштићеним природним добрима                  3+3 6    
4   Изборни предмет 1 3+3 6    
5   Изборни предмет 2 3+3 6    
6 МПА1201 Студијски и истраживачки рад 3+3 6   10
7 МПА1202 Стручна пракса        20 5
8 МПА1203 Мастер рад     *     15
УКУПНО 30 30 20 30

Листa Изборних група

За сваку Изборну групу дата је листа изборних предмета са које студент бира 2 наставна предмета.

Изборна група 1: Управљање пределима и заштита природе

Р. Б Шифра предмета Предмет
1 МПА1104/1А    Заштита флористичког диверзитета
2 МПА1104/1Б    Ревегетација предела
3 МПА1104/1В    Заштита биљака у пејзажној архитектури
4 МПА1104/1Г Културни предео

Изборна група 2: Пејзажни инжењеринг

Р. Б Шифра предмета Предмет
1 МПА1104/2А       Организација извођења радова у пејзажном инжењерингу
2 МПА1104/2Б           Травњаци спортских и рекреативних објеката
3 МПА1104/2Г        Украсни култивари дрвенастих биљака
4 МПА1104/2Д   Рекултивација оштећених земљишта у пејзажној архитектури
5 МПА1104/1В     Заштита биљака у пејзажној архитектури

Изборна група 3: Планирање и прoјектовање у пејзажној архитектури

Р. Б Шифра предмета Предмет
1 МПА1104/3А        Историја и конзервација у пејзажној архитектури
2 МПА1104/3Б    Обликовање отворених градских  простора
3 МПА1104/1Г        Културни предео
4 МПА1104/3В   Исцелитељски вртови
5 МПА1104/3Д Дигитална визуелизација у пејзажној архитектури
6 МПА1104/3Ђ Урбани пејзаж: истраживање и разумевање