+

Шумарство

Студијски програм Шумарство

Модул 1: Биљна производња и конзервација шумских генетичких ресурса

Р.бр.   Предмети Фонд часова
I  сем
Фонд часова
II  сем
ЕСПБ
1 МШ1101 Методe и технике истраживања у Биљној производњи и конзервацији шумских генетичких ресурса 2+2   3
2 МШ1102 Индустријска производња лековитог биља 2+2   7
3 МШ1103 Конзервација и усмерено коришћење шумских генетичких ресурса 2+2   7
4 МШ1104 Биотехнологија у размножавању дрвенастих врста 2+2   7
5 МШ1105/а

Изборни предмет:

Квантитативна генетика

2+2   6
МШ1105/б Пошумљавање за посебне намене
6 MШ1201 Студијски-истраживачки рад   20 10
7 MШ1202 Стручна пракса   10 5
8 MШ1203 Мастер  рад  (M.Sc.)     15
  Укупно 10+10 30 60

 

Модул 2:  Коришћење шумских и ловних ресурса

Р.бр.   Предмети Фонд часова
I  сем
Фонд часова
II  сем
ЕСПБ
1 МШ2101 Методе и технике истраживања у коришћењу шумских и ловних ресурса 2+2   3
2 МШ2102 Шумска биомаса за енергију 2+2   7
3 МШ2103 Отварање шума 2+2   7
4 МШ2104 Планирање газдовањa ловиштима 2+2   7
5  

Изборни предмет 1.

Коришћење вода у шумским подручјима

2+2   6
МШ21105/а
МШ21105/б Шумско грађевинарство
МШ21105/в Усклађивање шумског и ловног газдовања
МШ21105/г Сакупљање и прерада недрвних  шумских  производа
6 MШ21201 Студијски-истраживачки рад   20 10
7 MШ21202 Стручна пракса   10 5
8 MШ21203 Мастер  рад     15
  Укупно 10+10 30 60

 

Модул 3: Планирање газдовања шумама

Р.бр.   Предмети Фонд часова
I  сем
Фонд часова
II  сем
 ЕСПБ
1 МШ3101 Методe и технике истраживања у планирању газдовања шумама 2+2   3
2 МШ3102 Планирање газдовања шумама 2+2   7
3 МШ3103 Инвентура шума 2+2   7
4 МШ3104 Основе моделовања раста шума 2+2   7
5  

Изборни  1.

Просторна анализа у планирању газдовања шумама

2+2   6
МШ31105/а
МШ31105/б Примена аерофотограметрије и даљинске детекције у инвентури шума
МШ31105/в Продукциони програми у функцији оптимизације газдовања  шумама
МШ31105/г Еколошке основе планирања газдовања шумама
6 MШ31201 Студијски-истраживачки рад   20 10
7 MШ31202 Стручна пракса   10 5
8 MШ31203 Мастер  рад     15
  Укупно 10+10 30 60

 

Модул 4:  Гајење шума

Р.бр.   Предмети Фонд часова
I  сем
Фонд часова
II  сем
ЕСПБ
1 МШ4101 Методе и технике истраживања у Гајењу шума 2+2   4
2 МШ4102 Гајење шума  1    2+2   7
3 МШ4103 Гајење шума  2    2+2   7
4   Изборни  1: 2+2   6
МШ41104/а Гајење шума посебне намене
МШ41104/б Гајење низијских шума
5   Изборни  2. 2+2   6
МШ41105/а Узгојна аналитика
МШ41105/б Примењена екоклиматологија у гајењу шума
6 МШ41201 Студијски-истраживачки рад   20 10
7 МШ41201 Стручна пракса   10 5
8 МШ41203 Мастер  рад     15
  Укупно 10+10 30 60

 

Модул 5: Заштита шума и  украсних биљака

  Назив предмета Фонд часова
I  сем
Фонд часова
II  сем
ЕСПБ
МШ5101 Методe и технике истраживања  у заштити шума 2+2   4
МШ5102 Интегрална заштита шума 2+2   7
МШ5103 Фитофармација 2+2   7
  Изборни 1: 2+2   6
МШ51104/а Шумарска ентомологија 2
МШ51104/б Шумска фитопатологија 2
  Изборни 2: 2+2   6
МШ51105/а Хортикултурна  ентомологија
МШ51105/б Хортикултурна  фитопатологија
МШ51105/в Заштита шума од пожара
МШ51201 Студијски и истраживачки рад   20 10
МШ51202 Стручна пракса   10 5
МШ51203 Мастер  рад     15
  УКУПНО ЕСПБ 10+10 30 60

 

Модул 6: Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине

Р.бр.   Предмети Фонд часова
I сем
Фонд часова
II  сем
ЕСПБ
1 МШ6101 Методе и технике истраживања у Екологији, заштити и унапређивању животне средине 2+2   4
2 МШ6102 Педологија 2+2   7
3 МШ6103 Дендрологија    2+2   7
4   Изборни  1 2+2   6
МШ61104/а Анропогена и техногена земљишта
МШ61104/б Еколошка класификација шума и шумских станишта
5   Изборни  2 2+2   6
МШ61105/а Шумска вегетација Србије
МШ6105/б Типолошко картирање и типови шума Србије
МШ61105/г Заштита природе и заштићена природна добра
МШ61105/д Типолошко дефинисање састојина различитог порекла и структуре
6 МШ61201 Студијски-истраживачки рад   20 10
7 МШ61202 Стручна пракса   10 5
8 МШ61203 Мастер рад     15
    Укупно 10+10 30 60

 

Модул 7: Економика и организација шумарства

  Предмети Фонд часова
I сем
Фонд часова
II сем
ЕСПБ
1 МШ7101 Методе и технике истраживања у Економици и организацији шумарства 2+2   4
2 МШ7102 Економика шумарства 2+2   7
3 МШ7103 Организација и менаџмент предузећа у шумарству 2+2   7
4   Изборни  1: 2+2   6
МШ71104/а Инвeстициje у  шумaрству
МШ71104/б Шумарска политика
МШ71104/в Maркeтинг шумских прoизвoдa
5   Изборни  2: 2+2   6
МШ71105/а Tргoвинa шумским прoизвoдимa
МШ71105/б Прeдузeтништвo у шумaрству
МШ71105/в Упрaвљaњe зaштићeним прирoдним дoбримa
7 МШ71201 Студијски-истраживачки рад   20 10
8 МШ71202 Стручна пракса   10 5
9 МШ71203 Мастер  рад     15
    Укупно 10+10 30 60