+

Međunarodno poslovno pravo

Šifra predmeta: STDIPOD02
Studijski program: Trgovina drvetom i proizvodima od drveta
Vrsta i nivo studija: Specijalističke akadmske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8
Uslov: opšti uslovi

Upoznavanje studenata sa načelima i principima međunarodnog poslovnog prava i pravnim aspektima poslova u međunarodnoj trgovini, posredništvu i zastupanju.

Raspolaganje znanjima za uspešno ugovaranje poslova iz oblasti spoljnotrgovinskog prometa proizvoda od drveta.

Teorijska nastava: 
Međunarodno poslovno pravo: nastanak, cilj, praksa, izvori, principi, karakteristike. Načela i sistemi međunarodnog poslovnog prava: slobodne trgovine, slobode saobraćaja, slobode transfera novca, slobode kretanja ljudi, najpovlašćenije nacije, reciprociteta, sistem nacionalnog tretmana, sistem pravičnog tretmana, sistem otvorenih vrata. Globalizacija, mundijalizam i novi međunarodni ekonomski poredak. Subjekti međunarodnog poslovnog prava. Međunarodne organizacije i njihova uloga u regulaciji međunarodnog poslovanja. Međunarodno poslovanje: osnove, uticaj, razmere. Regulacija međunarodnog poslovanja. Subjekti međunarodnog poslovanja: poslovne organizacije kao subjekti i uslovi vršenja spoljnotrgovinskog prometa, posebni oblici spoljnotrgovinskog prometa. Transnacionalne korporacije: pojava, poslovanje, uticaj. Međunarodna konkurencija i lobiranje. Međunarodni ugovori. Vrste međunarodnih ugovora i karakteristike. Procedure ugovaranja. Obrasci međunarodnih poslovnih ugovora. Međunarodno poslovno posredovanje. Međunarodno trgovinsko zastupanje. Komisioni posao u međunarodnom prometu. Pravo Evropske unije i međunarodno poslovanje. Pravo konkurencije u EU. Restrikcije. Elektronsko poslovanje i uticaj na međunarodno poslovanje. Regulacija elektronskog poslovanja. Ponašanje na e-tržištu. Elektronski novac. Rizici. Autentičnost. Odgovornost. Ugovori. Domeni. Zaštita potrošača. Odnos Međunarodnog poslovnog prava i prava u Srbiji.

Praktična nastava:

Sprovođenje istraživanja za potrebe izrade seminarskog rada na zadatu temu.