+

Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса (од 2021.)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА (240 ЕСПБ)
акредитован 2021. године и почињe са извођењем од школске 2021/2022. године. Уверење о акредитацији.

I година

I семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Математика 5 3+3
Петрографија са геологијом 5 2+2
Нацртна геометрија са инжењерском графиком 5 3+3
Хемија 4 2+2
Меторологија са климатологијом 4 3+1
Страни језик 1 4 3+0
II семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Страни језик 2 4 3+0
Геодезија са основама ГИС-а 5 3+3
Ботаника 5 3+2
Дендрологија 6 2+3
Oснови заштите животне средине 5 2+3
Изборни предмет 1 5 2+2
Пракса 1 3 2
Страни језик 1 Страни језик 2
Енглески 1 (3+0) Енглески 2 (3+0)
Руски 1 (3+0) Руски 2 (3+0)
Немачки 1 (3+0) Немачки 2 (3+0)
Француски 1 (3+0) Француски 2 (3+0)
Изборни предмет 1
Социологија и животна средина (2+2)
Екофизиологија биљака (2+2)

II година

III семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Шумарска фитоценологија 5 3+2
Хидрогеологија са геоморфологијом 6 3+3
Педологија 6 3+3
Техничка механика 4 2+2
Изборни предмет 2 5 2+2
Пракса 2 3 4
IV семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Статистика у анализи природних ресурса
4 2+2
Материјали у противерозионим радовима 6 3+3
Основи геотехнике у бујичарству 7 4+3
Шумски репродуктивни материјал 4 2+2
Примена ГИС-а у заштити земљишних и водних ресурса 5 2+3
Изборни предмет 3 5 2+2
Изборни предмет 2 Изборни предмет 3
Физика земљишта (2+2) Заштита флористичког диверзитета (2+2)
Ревитализација малих водних токова (2+2) Основи микробиологије земљишта (2+2)

III година

V семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Основи гајење шума 4 3+2
Хидраулика у заштити земљишних и водних ресурса 5 3+3
Механизација у противерозионим радовима 5 2+3
Бујични токови и ерозија 1 6 3+3
Изборни предмет 4 5 2+2
Пракса 3 2 4
VI семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Бујични токови и ерозија 2 6 3+3
Конзервација земљишта 5 3+3
Хидрологија отворених токова 5 2+2
Заштита вода 5 2+2
Изборни предмет 5 5 2+2
Изборни предмет 6 5 2+2
Пракса 4 2 2
Изборни предмет 4 Изборни предмет 5 Изборни предмет 6
Управљање земљишним и водним ресурсима у заштићеним подручјима (2+2) Управљање ризицима од природних непогода и климатске промене (2+2) Аерозагађења и шумска земљишта (2+2)
Позајмишта и резерве материјала (2+2) Водопривреда брдско-планинских подручја (2+2) Основе шумске хидрологије (2+2)

IV година

VII семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Коришћење водa шумских подручја 6 3+3
Мелиорације земљишта 6 3+3
Пројектовање у бујичарству 6 3+3
Шумске мелиорације 1 5 3+3
Изборни предмет 7 4 2+2
Пракса 5 2 2
VIII семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Шумске мелиорације 2 5 3+3
Организација противерозивних радова 6 3+3
Економика заштите природних ресурса 6 3+3
Изборни предмет 8 4 2+2
Пракса 6 2 4
Израда завршног рада 3 1+1
Завршни рад 5 2
Изборни предмет 7 Изборни предмет 8
Просторно уређење ерозионих подручја (2+2) Земљиште и технике биоинжењеринга (2+2)
Рекултивација јаловишта (2+2) Рестаурација бујичних сливова (2+2)