+

Шумарство (од 2021.)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШУМАРСТВО (240 ЕСПБ)
акредитован 2021. године и почињe са извођењем од школске 2021/2022. године. Уверење о акредитацији.

I година

I семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Математика са статистиком 5 3+3
Шумарска ботаника и анатомија дрвета 8 3+4
Петрографија са геологијом 4 2+2
Шумарска екоклиматологија 4 3+1
Хемија 4 2+2
Страни језик 1 4 3+0
Изборни предмет 1 4 2+0
II семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Дендрологија 7 3+3
Геодезија и ГИС 5 3+2
Физиологија биљака 4 2+2
Страни језик 2 4 3+0
Изборни предмет 2 4 2+2
Радна пракса 1 3  
Страни језик 1 Страни језик 2
Енглески 1 (3+0) Енглески 2 (3+0)
Руски 1 (3+0) Руски 2 (3+0)
Немачки 1 (3+0) Немачки 2 (3+0)
Француски 1 (3+0) Француски 2 (3+0)
Изборни предмет 1 Изборни предмет 2
Социологија и животна средина (2+0) Лековито биље (2+2)
Основи рачунарства (2+0) Клима шумских и урбаних подручја Србије (2+2)

II година

III семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Педологија 8 4+3
Шумарска фитоценологија 5 3+2
Шумарска генетика 4 2+2
Механизација у шумарству 5 3+2
Шума и животна средина 3 2+1
Изборни предмет 3 4 2+1
IV семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Типологија шума 4 2+2
Ловство са заштитом ловне фауне 8 3+4
Шумске саобраћајнице 8 3+4
Изборни предмет 4 4 2+2
Изборни предмет 5 4 2+1
Радна пракса 2 3  
Изборни предмет 3 Изборни предмет 4 Изборни предмет 5
Својства дрвета (2+1) Оплемењивање биљакa (2+2) Исхрана биља (2+1)
Ендемичне и угрожене дрвенасте врсте у Србији (2+1) Климатске промене и шумски екосистеми (2+2) Шумска хидрологија (2+1)
Основи економије у шумарству (2+1) Биоекономија и комерцијалне врсте дрвећа (2+2)  
Шумарска зоологија (2+1)    

III година

V семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Дендрометрија 7 4+3
Шумска фитопатологија 7 4+3
Екологија гајења шума и Гајење шума I 5 3+2
Коришћење шума 1 и 2 5 2+2
Изборни предмет 6 4 2+0
Производна пракса 1 1  
VI семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Екологија гајења шума и Гајење шума I 6 3+2
Коришћење шума 1 и 2 5 2+2
Шумарска ентомологија 7 4+3
Шумски репродуктивни материјал и оснивање шума 7 3+4
Изборни предмет 7 4 2+0
Производна пракса 2 2  
Изборни предмет 6 Изборни предмет 7
Мониторинг здравственог стања шума (2+0) Еколошки и ергономски прихватљиве технологије у коришћењу шума (2+0)
Коришћење ловне фауне (2+0) Плантажно шумарство (2+0)
Еколошка класификација обешумљених и деградираних станишта (2+0) Еколошко-типолошки основ у заштити природе (2+0)
  Менаџмент природних ресурса (2+0)

IV година

VII семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Раст и производност шума 7 4+3
Заштита шума 5 3+3
Трговина и маркетинг шумских производа 2 2+0
Планирање газдовања шумама 3+3
Економика шумарства 4 2+2
Изборни предмет 8 4 2+0
Изборни предмет 9 4 2+0
VIII семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Гајење шума II 4 2+2
Организација и пословање у шумарству 5 3+2
Коришћење недрвних шумских производа 2 2+0
Планирање газдовања шумама 11 2+3
Изборни предмет 10 4 2+0
Технолошко организациона пракса 3  
Завршни рад – истрживачки рад 2  
Завршни рад 3  
Изборни предмет 8 Изборни предмет 9 Изборни предмет 10
Информациони системи у шумарству (2+0) Основи гајења низијских шума (2+0) Предузетништво и менаџмент у шумарству (2+0)
Гајење шума посебне намене (2+0) Шумарска политика и законодавство (2+0) Продукција и прираст биомасе брзорастућих шума и шумских плантажа (2+0)
Oснови механичке прераде дрвета (2+0) Планирање управљања заштићеним подручјима (2+0) Шумски ксилофагни инсекти и лигниколне гљиве (2+0)
Ремедијација и еколошки квалитет земљишта (2+0) Ихтиопотенцијали шумских екосистема (2+0)