+

Studijski i istraživački rad

Šifra predmeta:
Studijski program: Specijalističke akademske studije iz Trgovine drvetom i proizvodima od drveta
Vrsta i nivo studija:
Nastavnici:

Svi nastavnici

Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: SIR je uključen u fond časova po pojedinim predmetima
Uslov: opšti uslovi

Studijski i istraživački rad je sastabni deo predmeta, tako da, u vezi s tim, ima nekoliko ciljeva:

  • Osposobljavanje studenata za pronalaženje, prikupljanje, obradu i korišćenje podataka  koji su mu neophodni za istraživački rad, a posebno za izradu završnog rada.
  • Prikupljanje podataka od značaja za temu završnog rada na diplomskim studijama.
  • Da pomogne studentu u preciziranju teme završnog rada

Stečene veštine u prikupljanju, odabiru i obradi podataka potrebnih za istraživanje;

– Prikupljeni podaci koji će studentu koristiti za polaganje ispita i izradu seminarskih radova (kao što su: spisak literaturnih izvora, citati autora, karte, fotografije, ilustracije, tabelarni podaci i dr. relevantni izvori informacija).

Predmetni nastavnici upoznaju studente sa načinom prikupljanja podataka za istraživački rad, kao i sa relevantnim izvorima podataka za konkretne teme rada koje student okvirno izabere za svoje polje istraživanja kojim želi da se bavi. Svaki student obavlja konsultacije sa nastavnikom koji je predmetno najbliži željenoj temi istraživanja, odnosno završnog rada.

Student samostalno radi na prikupljanju podataka relevantnih za željenu temu istraživanja. To podrazumeva:

  • rad u biblioteci na pregledu i obradi literature,
  • rad u računarskoj laboratoriji na prikupljanju podataka sa interneta,
  • rad u laboratoriji na izradi probnih eksperimenata,
  • samostalan rad u studiju na razradi koncepcije plana ili projekta,
  • terenski rad na prikupljanju podataka,
  • samostalan rad na obradi i sistematizaciji prikupljenih podataka,
  • ostali načini studijskog i istraživačkog rada

Student izrađuje elaborat koji sadrži bazu podataka o prikupljenim informacijama (spisak literature, kopije podataka, terenske beleške, fotografije i dr.). Nastavnik pregleda i ocenjuje elaborat.