+

Studijski programi

Studijski program Trgovina drvetom i proizvodima od drveta

R.br. Šifra
predmeta
Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave ESPB
Predavanja Vežbe SIR
1 STDIPOD01 Međunarodno tržište proizvoda od drveta I 4 4 2 8
2 STDIPOD02 Međunarodno poslovno pravo I 3 3 2 8
3 STDIPOD03 Međunarodni marketing proizvoda od drveta I 3 3 2 8
Ukupno časova aktivne nastave u I semestru 10 10 6 24
Izborni blok 1(biraju se 3 predmeta)
4 STDIPOD04 Izborni predmet 1 II 3 3 2 6
5 STDIPOD04 Izborni predmet 2 II 3 3 2 6
6 STDIOD04 Izborni predmet 3 II 3 3 2 6
Ukupno časova aktivne nastave u II semestru 9 9 6 18
Ukupno na godini studija 19 19 12
Studijska praksa        II 8
Specijalistički rad  II 10
60

 

Lista izbornih predmeta:
Student bira tri sa liste od pet ponuđenih predmeta

Red.
br.
Šifra
predmeta
Naziv predmeta Semestar ESPB
1 STDIPOD041 Poslovna etika II 6
2 STDIPOD042 Strateški i inovacioni menadžment u preradi drveta II 6
3 STDIPOD043 Međunarodne poslovne finansije II 6
4 STDIPOD044 Tržište drvne biomase II 6
5 STDIPOD045 Engleski jezik u poslovnoj komunikaciji II 6