+

Zdravko Popović

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 818
E-mail: zdravko.popovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 55
Konsultacije: utorak, 12‒14

Rođen 1960. godine u Zenici, gde je završio osnovnu i srednju elektrotehničku školu. Na Šumarskom fakultetu ‒ Institutu za preradu drveta Univerziteta u Beogradu diplomirao 1984. godine. Magistarski rad odbranio na Šumarskom fakultetu u Beogradu 1991. godine a doktorsku disertaciju na istom fakultetu 1997. godine.

Kretanje u službi: Prvi radni odnos zasnovao početkom 1986. u SOUR „Krivaja” Zavidovići na poslovima tehnologa u proizvodnji nameštaja, nakon čega je krajem 1986. zasnovao radni odnos na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kada je izabran za asistenta-pripravnika na predmetu Svojstva drveta.

Kasniji izbori za:

 • asistenta ‒ 1992. godine na predmetu Svojstva drveta,
 • docenta ‒ 1998. godine na istom predmetu,
 • vanrednog profesora ‒ 2003. godine,
 • redovnog profesora ‒ 2008. godine na užoj naučnoj oblasti Primarna prerada drveta.

Aktivnosti i nagrade u toku studija i rada

Prof. dr Zdravko Popović rukovodio je i bio član za odbranu 6 doktorskih disertacija, 20 magistarskih i većeg broja diplomskih radova. Bio je rukovodilac sledećih realizovanih projekata finansiranih od strane Ministarstava nauke RS, Ministarstva privrede RS i međunarodnih organizacija:

 • „Razvoj novih proizvoda u cilju boljeg korišćenja drvne sirovine i unapređenja izvoza prerade drveta” (2005‒2007);
 • „Istraživanje svojstava i kvaliteta drveta u cilju unapređenja tehnologije pilanske prerade i povećanja proizvodnje rezane građe” (2008‒2010);
 • „Agencija za drvo-razvoj klastera drvoprerađivača Srbije” (2006, 2007, 2008, 2009);
 • „ID:WOOD” (2012‒2015).

Istraživač na još 8 projekata Ministarstva nauke RS u toku poslednjih 25 godina. Rukovodio je ili bio član tima za izradu preko 30 investicionih programa, tehnoloških projekata i studija iz oblasti prerade drveta za preduzeća iz Srbije i inostranstva. Bio je član Veća građevinsko-urbanističkih nauka Univerziteta u Beogradu i Saveta Šumarskog fakulteta u dva mandata. Glavni i odgovorni urednik naučno-stručnog časopisa „Prerada drveta”. Prodekan za finansije Šumarskog fakulteta u tri mandata.

Oblasti istraživanja: Fizička svojstva drveta; mehanička svojstva drveta; reološka svojstva drveta; dejstvo gljiva truležnica na svojstva drveta; istraživanja u oblasti tehnologija prerade drveta.

Udžbenici, monografije, radovi, projekti i studije: Objavio je sam ili sa saradnicima preko 125 radova, od čega više od 60 naučnih radova sa recenzijom objavljenih u naučnim ili stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu, preko 20 radova saopštenih na kongresima i simpozijumima, 1 udžbenik, 1 zbirku rešenih zadataka, poglavlja u 4 monografije nacionalnog značaja i više od 30 studija i projekata za potrebe preduzeća iz oblasti prerade drveta.

Uža naučna oblast

Primarna prerada drveta

Oblast istraživanja

Biotehničke nauke

Angažovanje u nastavi

Na Odseku za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta Šumarskog fakulteta u Beogradu izvodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama iz sledećih predmeta:

Osnovne akademske studije:

Osnovne strukovne studije:

Master studije

Doktorske studije

Pored toga, na Odseku za šumarstvo Šumarskog fakulteta u Beogradu izvodi nastavu iz predmeta Svojstva drveta. Osim nastave na matičnom fakultetu, kao gostujući profesor, izvodi nastavu na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci iz predmeta Anatomija i svojstva drveta, Osnovi prerade drveta, na osnovnim, i Mehanička prerada drveta, na master studijama. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu izvodi nastavu na predmetu Pilanska prerada drveta.

Odabrani naučni radovi

 • „Uticaj vlažnosti i temperature na modul elastičnosti i savitljivost bukovog drveta”, magistarska teza javno odbranjena 17. 5. 1991. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • „Fenomen tečenja aksijalno pritisnutog lameliranog jelovog drveta pod konstantnim i promenljivim opterećenjem”, doktorska disertacija javno odbranjena 30. 5. 1997. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Zakić, B, Popović, Z.(1995): „Reološka svojstva drveta”, Materijali i konstrukcije, br. 3‒4, str. 20‒41, (pregledni rad), Beograd.
 • Popović, Z., Zakić, B., Šoškić, B. (1996): „Creep factor determination for physical nonlinearity in 2nd order theory“, Proceedings of the International Wood Engineering Conference, Vol.4, pp 265‒273, New Orleans, Luisiana, USA, october 28‒31.
 • Zakić, B., Popović, Z., Čakić, B. (1997): “Physical non-linearity in 2nd order theory of wood structures”, Proceedings of the second Serbian-Greek symposium on solid mechanics, SANU, Book 3, pp 273‒286, Belgrade.
 • Popović, Z. (1997): „Mehano-sorpcioni efekat kod tečenja aksijalno pritisnutog jelovog drveta“, Proceeding book of the 3rd ICFWST; Šumarski fakultet, Beograd.
 • Popović, Z., Mirić, M., Todorović, N. (2003): “Macroscopic characteristics of beech wood from coppice forests”, Proceedings. International scientific conference “50 years University of forestry”, 1‒2 april, Sofia, Bulgaria, pp. 88‒93.
 • Popović, Z. Šoškić, B., Mirić, M., (2006): “Effect of moisture and temperature on some mechanical properties of beechwood”, Proceedings of the 5th IUFRO Symposium “Wood structures and properties ‘06” held on September 3‒6,2006 in Sliač-Sielnica, Slovakia, pp 349‒355.
 • Todorović Nebojša, Popović Zdravko, Milić Goran, Popadić Ranko: „Estimation of Heat-Treated Beechwood Properties by Color Change“, BIORESOURCES, (2012), vol. 7 br. 1, str. 799‒815.
 • Todorović Nebojša, Popović Zdravko, Milić Goran: „Estimation of quality of thermally modified beech wood with red heartwood by FT-NIR spectroscopy“, WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, (2015), vol. 49, br. 3, str. 527‒549.