+

Декан и декански колегијум

Декан Факултета је:

др Ратко Ристић, редовни професор
телефон: +381 (11) 3053 988,
e-mail: ratko.ristic@sfb.bg.ac.rs

Продекани Факултета су:

др Весна Голубовић Ћургуз, редовни професор
продекан за наставу
телефон: +381 (11) 3053 953,
e-mail: vesna.curguz@sfb.bg.ac.rs

др Здравко Поповић, редовни професор
продекан за финансијско-материјална питања
телефон: +381 (11) 3053 818,
e-mail: zdravko.popovic@sfb.bg.ac.rs

др Mирјана Шијачић Николић, редовни професор
продекан за науку и међународну сарадњу
телефон: +381 (11) 3053-889,
e-mail: mirjana.sijacic-nikolic@sfb.bg.ac.rs

Управник ЦННО:

др Милорад Даниловић, редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 834
Е-маил: milorad.danilovic@sfb.bg.ac.rs

Орган пословођења Факултета: Декан

Декан је руководилац и орган пословођења Факултета.

Декан има права и обавезе прописане законом, другим прописима и Статутом. Декан Факултета у оквиру своје надлежности обавља следеће:

 • заступа и представља Факултет;
 • руководи, организује и координира рад и пословање Факултета;
 • предлаже програм рада и план развоја Факултета;
 • припрема, председава и води седнице Већа;
 • доноси опште акте Факултета, у складу са законом, другим прописима и Статутом;
 • предлаже пословну политику Факултета и мере за њено спровођење;
 • предлаже мере за унапређење рада Факултета;
 • наредбодавац је за извршење финансијског плана Факултета;
 • закључује уговоре у име Факултета;
 • подноси извештај Већу о пословању Факултета и годишњи обрачун;
 • подноси извештај Већу о реализацији плана коришћења средстава за инвестиције;
 • стара се о законитости рада и пословања Факултета и испуњености обавеза Факултета предвиђених законом и уговорима;
 • стара се о примени општих аката Факултета;
 • стара се о извршењу одлука Савета, Већа и других стручних органа Факултета;
 • одговоран је за законитости рада Факултета;
 • расписује конкурс за избор наставника и сарадника;
 • именује и разрешава руководиоце центара Факултета;
 • доноси одлуку о потреби заснивања радног односа за обављање послова ненаставног особља;
 • врши избор кандидата за послове ненаставног особља;
 • закључује и отказује уговоре о раду и друге уговоре за обављање послова за потребе Факултета;
 • доноси решења о правима и обавезама запослених, у складу са законом, Статутом и другим општим актима Факултета;
 • потписује дипломе које издаје Факултет;
 • одлучује о распореду радног простора Факултета;
 • обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим актима Факултета.

Декан најмање једном годишње подноси Наставно-научном већу извештај о пословању и за свој рад одговара Наставно-научном већу и Савету Факултета.

Декан учествује у раду Савета, без права одлучивања.

Декану у раду помажу продекани.

Факултет има продекане из реда наставника и једног студента продекана.

Продекане бира Савет на предлог декана, а студента продекана на предлог студентског парламента.

Ради разматрања питања из делокруга Факултета и заузимања ставова о њима образује се декански колегијум. Чланови деканског колегијума су декан, продекани и управник Центрa за наставно-научне објекте (ЦННО), а председник Савета, секретар Факултета и шеф службе за рачуноводство и финансије, по потреби, учествују у раду деканског колегијума.

Одлуком Савета број 01-4833/1 од 17. 6. 2015. године изабран је декан Факултета на период од три године.