+

23.03.2017. Јавна набавка мале вредности радова број 4/2017, ради закључења оквирног споразума са једним Понуђачем на годину дана – Хидрогеолошка истраживања у циљу сагледавања могућности и услова захватања подземних вода за потребе наводњавања арборетума Шумарског факултета – II део I фазе

23/03/17

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

24.03.2017 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

31.03.2017 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понудe је до 12.04.2017. године, до  10:00 часова.
Понуде доставити на адресу:  Шумарски Факултет ,Кнеза Вишеслава  1

Јавно отварање понудe обавиће се  12.04.2017. године, у 10:30 часова,  у просторијама Шумарског  Факултета , Кнеза Вишеслава  1

31.03.2017. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде

31.03.2017 Обавештење о продужењу рока

17.05.2017 Обавештење о закљученом оквирном споразуму