+

Андреја Тутунџић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 913
Е-маил: andreja.tutundzic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: кабинет бр. 3 (крило А, II спрат)
Консултације: понедељак, 12‒13 часова; среда, 13‒14 часова

Андреја Тутунџић je рођен 1972. у Београду, где је завршио основну школу и средњу Архитектонско техничку школу. После одслужења војног рока дипломирао је 1998. на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету. Kao стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије од маја 1999. распоређен је на рад на Шумарском факултету, где 2001. заснива радни однос као асистент-приправник. Магистрирао је 2006. с темом Картирање и вредновање градских биотопа на простору слива Кумодрашког потока, ментори: др Јасминка Цвејић и др Драгица Обратов-Петковић. Од 2003. до 2008. стални сарадник Урбанистичког завода Београда, посебно ангажован на изради Просторног плана административног подручја Београда, Генералног плана Београда 2021. и Пројекта „Зелена регулатива Београда”. Био је изабрани потпредседник Европске фондације за пејзажне архитектуре (EFLA), задужен за област едукације, у два мандата, од 2008. до 2011. Од 2011. до 2014. је био председавајући Панела за акредитацију студијских програма EFLA. 2013. године је изабран за члана управног одбора Удружења пејзажних архитеката Србије. 2014. а 2015. реизабран за председавајућег Одбора за образовање и академске послове Светске федерације пејзажних архитеката. Био је предавач по позиву на три међународне конференције и учествовао на више међународних научних и стручних скупова, у организацији међународних научних конференција, студентских и ауторских изложби. Био је члан 5 међународних жирија из области пејзажне архитектуре и рецензент на неколико међународних научних скупова. Објавио је 46 научних и стручних радова различитих категорија.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Ангажовање у настави

Основне студије (обавезни)

Мастер студије

Одабрани научни радови

 • Cvejić, J., Vasiljević, N, Tutundžić, A., (2008): Tipologija predela Beograda za potrebe primene Evropske Konvencije o predelima, [Typology of Belgrade Landscapes for the needs of application of European Landscape Convention], Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Beograd, ISBN/ISSN:978-86-7299-146-8.
  http://www.worldcat.org/title/tipologija-predela-beograda-za-potrebe-primene-evropske-konvencije-o-predelima/oclc/447060317
 • Holden, R., Tutundžić, A. (2009): Subject to challenges, Landscape Architecture Education in Europe, Landschafts-architekten 2/2009, bdla, Bund Deutscher Landschaftarchitekten, pp. 12‒13, ISSN:0949-2305.
  http://www.bdla.de/pdf/Holden_Tutundzi_2_09.pdf
 • Holden, R., Tutundžić, A.,(2009): Educacion en Arquitectura del Paisaje en Europa, Paisajismo, Revisita de Arquitectura del Paisaje, Escapcios Ecteriors Urbanos u Areas Verdes 26, Asflores Editiones, Barcelona, pp. 6‒7, ISSN:2013-1143. http://medianera.wordpress.com/2009/01/14/paisajismo-26/
 • Tutundžić A., Cvejić J., Obratov-Petković D., Bjedov I., Teofilović A. (2010): Kartiranje biotopa sliva kumodraškog potoka u Beogradu, Glasnik Šumarskog fakulteta 101, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd, pp. 163‒176.
  http://glasnik.sfb.rs/pdf/101/11.pdf
 • Cvejić, J., Bobić, A., Teofilović, A., Tutundžić, A., Radulović, S., (2012): Adaptacija kompakt grada na klimatske promene: Primena ekološkog modela u Beogradu, [Compact City Adaptation to Climate Change: Application of Ecological Models in Belgrade], Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje 2, Ur. Lazović Z., Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, str. 83‒109, ISBN:978-86-7924-093-4.
  https://www.researchgate.net/publication/270686026
 • Tutundžić, A., Cvejić, J., Bobić, A., Radulović, S., (2012): Kumodraž Stream Catchment in Belgrade: Monitoring the Urbanization in The Context of Cites Adaptation to Climate Change, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM on Ecology, Economics, Education and Legislation, 2015, Albena, Bulgaria. SGEM 2015.
  https://www.researchgate.net/publication/282794592
 • Cvejić, J., Tutundžić, A., (2013): Cultural landscapes identification and assessment, teaching experiences from the Department for Landscape Architecture of the University of Belgrade, 13th Council of Europe Meeting of the Workshops for the implementation of the European Landscape Convention, Territories of the future: landscape identification and assessment, an exercise in democracy, Cetinje, Montenegro, COE.
  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fc13e
 • Cvejić, J., Tutundžić, A., Bobić, A., Radulović, S., (2014): Adaptacija gradova na klimatske promene: smernice i preporuke iz aspekta planiranja zelene infrastrukture Beograda, Monografija „Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje”, 4: Ur. Lazović Z., Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet.
  https://www.researchgate.net/publication/277329708
 • Radulović, S., Bobić, A., Cvejić, J., Tutundžić, A., (2015): Growing Cities in Serbia in the Light of Projected Global Warming: The Situation in Urban Morphological Zones. Urban Forestry & Urban Greening, Volume 14, Issue 1: Article In Press (Ms. Ref. No.: UFUG-D-13-00161R3) ISSN: 1618-8667.
  http://www.sciencedirect.com/science/journal/16188667/14