+

Планирање предела и пејзажни дизајн – студио

Шифра предмета: МПА1101
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Без услова

је оспособљавање студената да разумеју и савладају планирање предела кроз карактеризацију на различитим нивоима (од регионалног до локалног). Кроз утврђени карактер предела, вредност и осетљивост, дефинишу се начин имплементације у планска документа као и  принципи пејзажног дизајна. Циљ предмета је даља разрада принципа пејзажног дизајна и развој синтезних знања за израду  пројеката. Предметом је обухваћен виши ниво разумевања предеоно-еколошких принципа, принципа визуелне естетике предела, као и принципа пејзажног дизајна.

је стечена способност израде студије карактера предела, као и израде синтезних пројеката који показују способност усклађивања принципа планирања предела и дизајна. Исход предмета је и разумевање синтезе и функционисања рада у планерском и пројектантском тиму.

Теоријска настава: Рад се организује у виду студија. У раду се комбинују различити видови учења и практичног рада, који су праћени дебатом. Теоријски ниво предмета обухвата упознавање са методом карактеризације предела и теоријама пејзажне форме. Практични ниво наставе подразумева проблемско решавање задатка: простор и проблем који се решава на различитим нивоима размере, обухватајући различите аспекте. Рад у студију је интерактиван, комуникација је вишесмерна, уз сталне консултације, дебате и расправе у циљу тражења решења. Задатак се реализује у неколико фаза: Планерски ниво: Студија типова карактера предела; Планерско-пројектански ниво: дефинисање принципа пејзажног дизајна; Пројектантски ниво и ниво конструктивног дизајна (ниво могуће реализације); Презентација и одбрана рада.

Материјалу за наставу можете приступити ОВДЕ.