+

Исцелитељски вртови

Шифра предмета: МПА1104/3В
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Без услова

Усвајање знања о исцелитељским вртовима и хортикултурној терапији, оспособљавање студената за израду пројеката исцелитељских вртова у професионалној пракси и тимско учешће у извођењу хортикултурне терапије.

Разумевање утицаја физичког окружења на здравље човека, усвајање теорија исцелитељских вртова и хортикултурне терапије, стицање вештина пројектовања простора намењених специфичним потребама корисника

Теоријска настава: Зависност здравља човека од простора и амбијента, Утицај биљног материјала на здравље човека, Теорије о исцелитељском утицају врта, Школа исцелитељ-ских вртова, Школа хортикултурне терапије, Нивои комуникације корисника са просто-ром, Коришћење чула у перцепцији простора. Просторна и функционалана структура исцелитељског врта, Концепт и принципи универзалног дизајна, Стандарди уређења отво-рених простора за особе са посебним потребама, фактори безбедности. Избор одговарају-ћих биљака од утицаја на процес исцељења, избор материјала и вртно-архитектонских еле-мената. Перцепција потреба корисника, Значај рада са у мултидисциплинарним тимовима из области психологије и дефектологије и са интересним групама корисника простора.

Практична настава: Други облици наставе – студио

Израда пројеката исцелитељских врта. Упућивање студената стручну литературу и волонтерски рад у центрима за смештај особа са посебним потребама.