+

Јован Добросављевић

Асистент са докторатом
Телефон: +381 (11) 3053 883
Е-маил: jovan.dobrosavljevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 98
Консултације: среда, 8.30‒10.00 часова

Др Јован Добросављевић је рођен 1989. године у Јагодини где је завршио гимназију природно-математичког смера 2008. године. Основне студије на Шумарском факултету Универзитета у Београду, одсек Шумарство, уписао је школске 2009/2010. године. Основне студије је завршио 2013. године, са просечном оценом 9,00. Завршни рад са темом: „Прилог познавању фауне стрижубуба (Coleoptera, Cerambycidae) Србије” одбранио је са оценом 10 на Катедри заштите шума. Мастер студије је уписао школске 2013/14 године, а завршио 2014. године, са просечном оценом 10,00. Мастер рад са темом: „Сузбијање шумских буба листара (Coleoptera, Chrysomelidae) препаратом Новодор” одбранио је са оценом 10 на Катедри заштите шума. Школске 2014/2015. године уписао је докторске студије Шумарском факултету Универзитета у Београду, на модулу шумарство, подмодулу заштита шума. Докторске студије је завршио 2022.  године са просечном оценом 10,0.  Докторску дисертацију под насловом „Фауна лисних минера лишћарских дрвенастих врста Србије“ (ментор проф. др Чедомир Марковић), одбранио је 29.04.2022.

У звање асистента из области заштите шума и украсних биљака је изабран 2016. године. У звање асистента са докторатом из области заштите шума и украсних биљака је изабран 2022. године.

У оквиру стручног усавршавања 2018. године је похађао школу за молекуларну идентификацију инсеката сакупљених у Сентинел засадима ИНРА-е, у Орлеану (Француска). Усавршавао се у области морфометрије инсеката на факултету за шумарство и науку о дрвету (Faculty of Forestry and Wood Sciences) у Прагу (Чешка). Члан је Ентомолошког друштва Србије. У свом досадашњем раду објавио је 26 библиографске јединице које се баве шумарском ентомологијом. У часописима са SCI листе објавио је 11 радова.

Област истраживања

Шумарска ентомологија, заштита шума

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

  • Dobrosavljević J., Marković Č., Marjanović M., Milanović S. (2020) Pedunculate Oak Leaf Miners’ Community: Urban vs. Rural Habitat. Forests 11(12) 1300. https://doi.org/10.3390/f11121300
  • Dobrosavljević J., Marković Č., Marjanović M. (2023) The effect of urban–rural gradient on black poplar endophagous herbivorous insects. Arthropod-Plant Interactions 17(3): 341-350. https://doi.org/10.1007/s11829-023-09963-y
  • Marković Č., Dobrosavljević J., Vujičić P., Cebeci, H.H. (2021) Impact of regeneration by shelterwood cutting on the pedunculate oak (Quercus robur) leaf mining insect community. Biologia. https://doi.org/10.2478/s11756-020-00631-7
  • Valdés-Correcher E., Moreira X., Augusto L.,Barbaro L., Bouget C., Bouriaud O., Branco M., Centenaro G., Csóka G., Damestoy T., Dobrosavljević J., Duduman M.-L., Dulaurent A.-M., Eötvös C., Faticov M., Ferrante M., Fürjes-Mikó Á., Galmán A., Gossner M., Hampe A., Harvey D., Howe A.G., Kadiri Y., Kaennel-Dobbertin M., Koricheva J., Kozel A., Kozlov M., Löveï G., Lupaştean D., Milanović S., Mrazova A., Opgennoorth l.,Pitkänen J.-M., Popova A., Popović M., Prinzing A., Queloz V., Roslin T., Sallé A., Sam K., Scherer-Lorenzen M., Schuldt A., Selikhovkin A., Suominen L., Tack A., Tahadlova M., Thomas R., Castagneyrol B. (2021) Search for top-down and bottom-up drivers of latitudinal trends in insect herbivory in oak trees in Europe. Global Ecology and Biogeography 30(3): 651-665. https://doi.org/10.1111/geb.13244
  • Milanović S., Milenković I., Dobrosavljević J., Popović M., Solla A., Tomšovsky M., Jankovský L. (2020) Growth Rates of Lymantria dispar Larvae and Quercus robur Seedlings at Elevated CO2 Concentration and Phytophthora plurivora Forests 11(10): 1059. https://doi.org/10.3390/f11101059
  • Marković, Č., Dobrosavljević, J., Milanović, S. (2021) Factors Influencing the Oak Lace Bug (Hemiptera: Tingidae) Behavior on Oaks: Feeding Preference Does not Mean Better Performance? J. Econ. Entomol. 114: 2051–2059. https://doi.org/10.1093/jee/toab148
  • Marković, Č., Stojanović, A., Dobrosavljević, J. (2018) Diversity and abundance of coccinellids (Coleoptera: Coccinellidae) on trees in parks and tree rows of Belgrade. Biologia, 73 (9): 857–865. https://doi.org/10.2478/s11756-018-0087-5
  • Milanović, S., Popović, M., Dobrosavljević, J., Kostić, I., Lazarević, J. (2020) Desperate times call for desperate measures: short-term use of the common ash tree by gypsy moth larvae (Lepidoptera: Erebidae) under density and starvation Archives of Biological Sciences 72(1): 63-69 https://doi.org/10.2298/ABS191106067M
  • Valdés‐Correcher, E., Popova, A., Galmán, A., Prinzing, A., Selikhovkin, A. v., Howe, A. G., Mrazova, A., Dulaurent, A., Hampe, A., Tack, A. J. M., Bouget, C., Lupaștean, D., Harvey, D., Musolin, D. L., Lövei, G. L., Centenaro, G., Halder, I. van, Hagge, J., Dobrosavljević, J., … Castagneyrol, B. (2022) Herbivory on the pedunculate oak along an urbanization gradient in Europe: Effects of impervious surface, local tree cover, and insect feeding guild. Ecology and Evolution, 12(3). https://doi.org/10.1002/ece3.8709
  • Cebeci H., Markovic, C., Grabenweger, G., Ayberk, H., Dobrosavljevic, J., Goltas, M., Stojanovic, A. (2018) Preliminary notes on pupal parasitism rates of the horse chestnut leafminer, Cameraria ohridella (Lepidoptera Gracillariidae) in Belgrade and Istanbul. Fresenius Environmental Bulletin, 27(10): 7122-7124.