+

Гордана Ђукановић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 838
Е-маил: gordana.djukanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 69
Консултације: уторак у 13 сати, четвртак у 12 сати.

Биографија: Рођена је у Шапцу. Гимназију „Вук Караџић”, математички смер ‒ програмер, завршила је у Лозници. Дипломирала је 7. 3. 1988. године на Грађевинском факултету у Београду ‒ Конструктивни смер. Магистарски рад одбранила је 26. 12. 2000. године на Архитектонском факултету у Београду. Докторску дисертацију одбранила је 2. 11. 2012.године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.
Кретање у служби: После дипломирала запослила се у Грађевинском предузећу „Рад” у Београду, где је радила од 9. 6. 1988. до 30. 9. 1994. године.
1. 10. 1994. године засновала је радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду, када је изабрана за асистента-приправника.
Каснији избори за:

  • асистента ‒ 21. 5. 2001. године,
  • доцента ‒ 9. 4. 2013. године.
  • доцента ‒ 10. 4. 2018. године.

Активности и награде у току студија и рада: Од треће до пете године студија на Грађевинском факултету добијала је Универзитетску стипендију као један од три студента са најбољим просеком оцена у току прве две године факултета. У Савезу инжењера и техничара Србије положила је стручни испит за област грађевинарстава. Бави се проценом објеката и овлашћени је судски вештак за ту област.
Чланство у домаћим и међународним организацијама: Српско удружење за геометрију и графику –СУГИГ, ISGG –International Society for Geometry and Graphics
Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: др Гордана Ђукановић објавила је сама или са сарадницима 49 радова, од чега више од 5 научних радова са рецензијом објављених у научним или стручним часописима, 35 радова саопштених на конгресима и симпозијумима, један практикум и више од три студије и пројекта за потребе предузећа из области прераде дрвета и више стручних радова.

Ужа научна област

Геометрија архитектонске форме

Област истраживања

Дескриптивна геометрија; релативистичка геометрија; инжењерска графика; фотограметрија.

Ангажовање у настави

Основне академске студије:

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије:

Акредитација 2021

Струковне студије:

Одабрани научни радови

1. Радови објављени у часописима

1.1Радови објављени у целини у научним часописима међународног значаја (М20):

1.1.1 Радови индексирани у цитатној бази WoS (Thomson-Reuters / Clarivate Analytics) – објављени у целини у међународним научним часописима (М23)

1. Andjelkovic A, Djekovic Dj., Janic M., Spalević V., Djukanovic G., Nikolic V.
(2020), FLOODS ON THE RIVER BELICA AT JAGODINA, SERBIA IN 2014, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, (2020), vol. 21 br. 1, pp 308-316., (М23)
https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Djukanovic%20Gordana%20D&samoar=#.X2PRY2gzZPZ

2. Al Kaabi H., Petrovic Z., Djukanovic G., (2019) Numerical and Experimental Determination of Canard Controlled Missile Aerodynamic Coefficients in Subsonic Regime TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, (2019), vol. 26 br. 3, pp 674-680
https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Djukanovic%20Gordana%20D&samoar=#.X2PRY2gzZPZ, (М23)

3. Đorđević Đ., Đukanović G. (2017). THE IMPACT OF ARCHITECTURAL AND URBAN PATTERNS ON THE BEHAVIOUR OF
AN EXHIBITED ANGULAR SIZE-ILLUSION. Middle East Technical University Journal of the Faculty of Architecture (METU Journal of the Faculty of Architecture), Vol. 34, No. 1, pp 21-41
(DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.10) (М23)
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Djukanovic%20Gordana%20D&samoar=#.WhrzgtLT7IV

1.1.2 Радови објављени у целини у националним научним часописима међународног значаја, верификованим посебном одлуком (М24)

4. Devetaković М., Đorđević Đ., Đukanović G., Krstić-Furundžić А, Sudimac B. (2019). Design of Solar Systems for Buildings and Use of BIM Tools: Overview of Relevant Geometric Aspects, FME Transactions, Scientific Journal published by the Faculty of Mechanical Engineering,Belgrade, Volume 47,No2, 2019, p.p.387-397,ISSN 1451-2092 (print) ISSN 2406-128X (online), (М24) https://www.mas.bg.ac.rs/istrazivanje/fme/start

5. Đorđević Đ., Đukanović G.,Alina D., Devetaković М., Popovic N, (2019). Point-Clouds as Photogrammetric Representations of Linear Objects Surfaces: Тhe Impact of Extrinsic Shooting Parameters on the Change of Roughness-Quality of Their Textures, FME Transactions, Scientific Journal published by the Faculty of Mechanical Engineering,Belgrade, Volume 47,No2, 2019, p.p.316-325, ISSN 1451-2092 (print), ISSN 2406-128X (online), (М24) https://www.mas.bg.ac.rs/istrazivanje/fme/start

6. Đorđević Đ., Đukanović G. & Filipović D. (2015). QUANTIFYING THE DENSITY-QUALITY OF PHOTOGRAMMETRICALLY CREATED POINT-CLOUDS OF LINEAR ARCHITECTURAL/URBAN ELEMENTS AS A FUNCTION OF SHOOTING DISTANCES AND NUMBER OF CAMERA POSITIONS I.E. SHOOTING-DIRECTIONS. Facta Universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, University of Nis, Nis, Vol. 13, No 3, pp.257-272 (DOI:10.2298/FUACE1503257D) (М24)
http://scindeks.ceon.rs/SearchResults.aspx?query=ARTAU%26and%26gordana%2bdjukanovic&page=0&sort=1&stype=0

1.1.3 Радови објављени у целини у националним научним часописима

7. Mišić S.,Obradović M. &, Ðukanović G. (2015). COMPOSITE CONCAVE CUPOLAE AS GEOMETRIC AND ARCHITECTURAL FORMS. Journal for Geometry and Graphics 19 (2015), No. 1, p.p.079–091
Copyright Heldermann Verlag 2015, ISSN 1433-8157/$ 2.50 c 2015
MSC: 51N05; 51M20, 00A67
http://www.heldermann.de/JGG/JGG19/JGG191/jgg19006.htm М(51)

8. Matić V. & Đukanović G. (2015). Bioekological materijals for soil and water protection, Erozija 2015, broj 40, Journal of erosion and torrent control, ISSN 0350-9648,UDK626,ISSN0350-9648,pp.69-74, http://www.udruzenjebujicara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=48&lang=sr-cir (М52)

2. Радови објављени у зборницима саопштења

2.1. Радови објављени у зборницима саопштења међународних научних скупова (М30)

2.1.1 Радови објављени у зборницима међународних научних скупова – у виду саопштења штампаних у целини (М33)

9. Đordjević Đ, Devetaković Radojević M., Popović N., Đukanović G. (2020). ON POSSIBILITIES TO ENCODE ARTISTIC STYLE AND MANNER PRESENT IN A CONCRETE ARTWORK USING MICROPHOTOGRAMMETRY AND MATHEMATICAL STATISTICS/PROBABILITY TO PROCESS THEIR GEOMETRIC DETERMINANTS, The 7th International Conference on Geometry and Graphics MONGEOMETRIJA 2020, September 18th – 21st 2020, Belgrade, Serbia, CONFERENCE PROCEEDINGS published by the Faculty of Mechanical Engineering, Publisher, Serbian Society for Geometry and Graphics (SUGIG), p.p.261-268, ISBN 978-86-6060-046-4 (М33)
http://mongeometrija.com/konferencije/mongeometrija-2020

10. Đukanović G., Đorđević Đ., Devetaković Radojević M. (2020). OBTAINING OF PENCILS OF CURVES OF THE HIGHER ORDER USING THE SUPERSIMMETRY OF PENCILS OF CONICS, The 7th International Conference on Geometry and Graphics MONGEOMETRIJA 2020, September 18th – 21st 2020, Belgrade, Serbia, CONFERENCE PROCEEDINGS published by the Faculty of Mechanical Engineering, Publisher, Serbian Society for Geometry and Graphics (SUGIG), p.p.43-50, ISBN 978-86-6060-046-4 (М33)
http://mongeometrija.com/konferencije/mongeometrija-2020