+

Истраживање / Пројекти

Међународни пројекти

 • World Overview of Conseration Approaches and Technologies – WOCATд, организован и делом финансиран од CDE из Берна, a делом финансиран од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Дирекција за воде (2005‒2011), руководилац: Миодраг Златић.
 • Community Based Rehabilitation of Degraded Land in Balkan Countries, GEF/UNEP Project Development Facility Block-A (PDF-A) (2006), руководилац: Миодраг Златић.
 • Risk, Disaster, Management& Prevention of Natural Hazards in Mountainous and/or Forested Regions – RIMADIMA, међународни пројекат финансиран од стране EU, у оквиру INTERREG-III-B, CADSES пројеката (2006‒2008), руководилац: Станимир Костадинов.
 • Pracical Use of Monitoring in Natural Disaster Management – MONITOR II, Међународни пројекат финансиран од стране EU, у оквиру South East Europe Transnational Cooperation Programme (2009‒2012), руководилац за Србију: Станимир Костадинов.
 • Glavni projekat objekata za zaustavljanje nanosa na vodotokovima: Bistrička reka, Šerićki potok i Ograjina-sliv reke Bosne, Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Institut za građevinarstvo Banja Luka (2016), руководилац: Ратко Ристић.
 • Protivminsko delovanje nakon poplava, regionalni odziv u krizi, razvoj tehnologija i izgradnja kapaciteta–na primeru sliva Kneselačkog potoka, Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Hrvatski centar za razminiranje, Ristić, R. et al. (2015).
 • Идејно решење за заштиту Плавског језера од засипања и регресивне ерозије, Зелени Црне Горе, Подгорица (2004), руководиоци: Ристић, Р., Никчевић, Р.
 • Идејно решење противерозионе заштите Биоградског језера, Зелени Црне Горе, Подгорица, (2004), руководиоци: Ристић, Р., Никчевић, Р.
  Natural resources management in the frame of environment protection policies and sustainable rural development in the Western Balkans (FWRM) (2016‒2017), руководиоци: Ратко Ристић, Нада Драговић.

Научноистраживачки пројекти

 • Ефекти ревитализације деградираних подручја Србије (2006‒2010), руководилац: др Миодраг Златић, ред. проф.
 • Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање, руководилац: др Ратко Кадовић, ред. проф. (2011‒2016):
 • Потпројекат 9: Учесталост бујичних поплава, деградација земљишта и вода као последица климатских промена, руководилац: др Станимир Костадинов, ред. проф.
 • Потпројекат 16: „Социо-економски развој, ублажавање и адаптација на климатске промене, руководилац: др Миодраг Златић, ред. проф.
 • Истраживање социо-економских аспеката ризика услед климатских промена у шумским подручјима, Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме (за период од 1. 8. 2015‒30. 11. 2016), руководилац: др Миодраг Златић, ред. проф.
 • Контрола водне ерозије и уређење бујица у функцији заштите водопривредних објеката и квалитета вода, Министарство за науку и заштите животне средине и Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Србије (2004‒2007), руководилац: др Станимир Костадинов, ред. проф.

РУКОВОЂЕЊЕ ПРИВРЕДНИМ ПРОЈЕКТИМА

 • Ристић, Р. et al. (2016): Оперативни План за одбрану од бујичних поплава на водотоковима II реда на територији градске општине Лазаревац за 2016. годину, Ehting, Београд.
 • Ристић, Р., Радић, Б. (2013): Пројекaт истраживања и валоризације простора Милићевог брда и дунавских острва као потенцијално значајних природних вредности, Шумарски факултет, Београд,
 • Ристић, Р., Радић, Б. (2012): „Плаво-зелени” коридори ‒ истраживања могућности ревитализације слива Јелезовачког потока и околних шумских површина, Шумарски факултет, Београд.
 • Ристић, Р., Радић, Б. (2012): Оперативни план за одбрану од бујичних поплава на водотоковима II реда на територији града Краљева за 2012. годину, Шумарски факултет, Београд.
 • Ристић, Р., Радић, Б. (2011): Пројекат ревитализације „плаво-зелених” коридора на ужем градском подручју Београда (на примеру слива Каљавог потока), Шумарски факултет, Београд,
 • Драговић, Н. at al (2008): Студија интегралног уређења слива Топчидерске реке у функцији одрживог управљања природним ресурсима – прва фаза: Документациона основа, студију финансирала Управа за воде, Градски секретаријат за комуналне и стамбене послове ‒ град Београд.
 • Ристић, Р. (2006): Пројекат за нову технологију пошумљавања на нагнутим теренима, Шумарски факултет, Београд.