+

О ловишту

Шумарски факултет Универзитета у Београду је прва и једина високошколска и научна институција у Србији која газдује сопственим ловиштем. Оно се зове „Образовни и ловно-узгојни центар Гоч-Гвоздац“ и његова граница се поклапа са границом Наставне базе „Гоч“. Ловна површина износи 95% од укупне површине ловишта (3.973 ha).

Ловиште је део великог планинског масива Гоч-Жељин, који се протеже између Ибра и Западне Мораве. Према северу овај масив је повезан са планином Столови, а према југу се наслања на маркантан масив Копаоника. Установљено је на делу територије општина Краљево (2.660 ha) и Врњачка Бања (1.313 ha). Структуру површина чине шуме и шумско земљиште (3.587 ha), пољопривредно земљиште (193 ha) и остало земљиште (193 ha). Према конфигурацији терена и надморској висини ловиште је планинског типа, изузев подручја Брезанске реке које је брдског типа.

Стање шумске вегетације у већем делу ловишта карактерише доминантност мешовитих састојина и релативно велики број врста дрвећа, међу којима доминирају буква, јела и црни бор. У укупној обраслој површини високе шуме учествују са 91%, а вештачки подигнуте састојине са 9%. Учешће разређених састојина износи преко 60%, при чему је већи део површине ових састојина закоровљен.

Главне врсте дивљачи које се гајe у ловишту су срна, дивља свиња и зец. За прве две врсте дивљачи ловно продуктивна површина износи 3.500 ha, док за зеца износи 1.000 ha. Економски капацитет ловишта за срну износи 190 јединки (матични фонд 140 јединки), за дивљу свињу 76 јединки (матични фонд 50 јединки), и за зеца 78 јединки (матични фонд 52 јединкe).

Општи циљеви газдовања ловиштем су заштита, гајење, лов и рационално коришћење дивљачи и њених делова, тако да се мерама газдовања обезбеди гајење дивљачи у броју и квалитету који дозвољавају услови у ловишту. Посебни циљеви газдовања ловиштем су постизање броја и квалитета дивљачи, полне и старосне структуре, густине популације, начин коришћења дивљачи и њених делова, као и побољшање услова станишта.

Планирано је да се у ловишту „Образовни и ловно-узгојни центар Гоч-Гвоздац“ изводи настава, научноистраживачки рад, стручна, теренска, школска и производна пракса, као и сви други облици рада у остваривању програма и плана наставе из основних и дипломских (мастер) студија за потребе Шумарског факултета у Београду, као и других корисника. У вези са тим, у ловној основи је планирано да се у одељењима 34/I и 34/II огради површинa за гајење јеленa лопатарa и муфлонa, у одељењима 47 и 48 за гајење срне, а у одељењима 50 и 51 за гајење јелена и дивље свиње. Намена ових ограђених простора биће, уз гајење дивљачи, едукација студената и ученика, а простори ће према потреби служити и за насељавање дивљачи у отворени део ловишта. Такође, планирано је да се на истом локалитету изграде волијере за ситну дивљач (фазан, дивље пловуше), као и боксови за ловачке псе.