+

O lovištu

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu je prva i jedina visokoškolska i naučna institucija u Srbiji koja gazduje sopstvenim lovištem. Ono se zove „Obrazovni i lovno-uzgojni centar Goč-Gvozdac“ i njegova granica se poklapa sa granicom Nastavne baze „Goč“. Lovna površina iznosi 95% od ukupne površine lovišta (3.973 ha).

Lovište je deo velikog planinskog masiva Goč-Željin, koji se proteže između Ibra i Zapadne Morave. Prema severu ovaj masiv je povezan sa planinom Stolovi, a prema jugu se naslanja na markantan masiv Kopaonika. Ustanovljeno je na delu teritorije opština Kraljevo (2.660 ha) i Vrnjačka Banja (1.313 ha). Strukturu površina čine šume i šumsko zemljište (3.587 ha), poljoprivredno zemljište (193 ha) i ostalo zemljište (193 ha). Prema konfiguraciji terena i nadmorskoj visini lovište je planinskog tipa, izuzev područja Brezanske reke koje je brdskog tipa.

Stanje šumske vegetacije u većem delu lovišta karakteriše dominantnost mešovitih sastojina i relativno veliki broj vrsta drveća, među kojima dominiraju bukva, jela i crni bor. U ukupnoj obrasloj površini visoke šume učestvuju sa 91%, a veštački podignute sastojine sa 9%. Učešće razređenih sastojina iznosi preko 60%, pri čemu je veći deo površine ovih sastojina zakorovljen.

Glavne vrste divljači koje se gaje u lovištu su srna, divlja svinja i zec. Za prve dve vrste divljači lovno produktivna površina iznosi 3.500 ha, dok za zeca iznosi 1.000 ha. Ekonomski kapacitet lovišta za srnu iznosi 190 jedinki (matični fond 140 jedinki), za divlju svinju 76 jedinki (matični fond 50 jedinki), i za zeca 78 jedinki (matični fond 52 jedinke).

Opšti ciljevi gazdovanja lovištem su zaštita, gajenje, lov i racionalno korišćenje divljači i njenih delova, tako da se merama gazdovanja obezbedi gajenje divljači u broju i kvalitetu koji dozvoljavaju uslovi u lovištu. Posebni ciljevi gazdovanja lovištem su postizanje broja i kvaliteta divljači, polne i starosne strukture, gustine populacije, način korišćenja divljači i njenih delova, kao i poboljšanje uslova staništa.

Planirano je da se u lovištu „Obrazovni i lovno-uzgojni centar Goč-Gvozdac“ izvodi nastava, naučnoistraživački rad, stručna, terenska, školska i proizvodna praksa, kao i svi drugi oblici rada u ostvarivanju programa i plana nastave iz osnovnih i diplomskih (master) studija za potrebe Šumarskog fakulteta u Beogradu, kao i drugih korisnika. U vezi sa tim, u lovnoj osnovi je planirano da se u odeljenjima 34/I i 34/II ogradi površina za gajenje jelena lopatara i muflona, u odeljenjima 47 i 48 za gajenje srne, a u odeljenjima 50 i 51 za gajenje jelena i divlje svinje. Namena ovih ograđenih prostora biće, uz gajenje divljači, edukacija studenata i učenika, a prostori će prema potrebi služiti i za naseljavanje divljači u otvoreni deo lovišta. Takođe, planirano je da se na istom lokalitetu izgrade volijere za sitnu divljač (fazan, divlje plovuše), kao i boksovi za lovačke pse.