+

Снежана Обрадовић

Научни сарадник
Телефон: +381 (11) 3053 931
Е-маил: snezana.obradovic@sfb.bg.a.rs
Кабинет: 94
Консултације:

Рођена је 1. маја 1965. године у Бајиној Башти. Шумарски факултет у Београду, Одсек за шумарство, уписала је школске 1984/85. године као редован студент, а завршила 1990. године. Магистарски рад под насловом „Актуелност и ефекти примене Гочке варијанте контролног метода у националном парку Тара” одбранила је 2008. године,  а докторску дисертацију под насловом „Стање и развој састојина букве, јеле и смрче прашумског порекла у Србији као основ за планирање и обезбеђивање природи блиског газдовања” одбранила је 2015. године. Од априла 1993. године ради на Шумарском факултету, на Катедри планирања газдовања шумама, као стручни сарадник. Учествовала је у реализацији већег броја међународних и националних пројеката финансираних од стране различитих субјеката. Као члан радног тима и одговорни пројектант учествовала је  у изради већег броја посебних и општих основа газдовања шумама.

Ангажовање у настави

Докторске студије

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

  1. Pantić D., Medarević M., Dees M., Borota D., Tubić B., Obradović S., Šljukić B., Čuković D., Marinković M. (2015): Analysis of the growth characteristics of a 450-year-old silver fir tree, Archives of Biological Sciences, 67 (1): (155-160).
  2. Medarević, M., Šljukić, B., Obradović, S. (2014): Planiranje održivog gazdovanja šumama u Srbiji = Sustainable forest management planning in Serbia. Glasnik Šumarskog fakulteta, ISSN 0353-4537, 2014, specijalno izdanje, str. 9-24.
  3. Pantić D., Tubić B., Marinković M., Borota D., Obradović S. (2013): Mogućnosti primene linearnog programiranja u planiranju gazdovanja šumama, Glasnik Šumarskog fakulteta 107, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd (175-192).
  4. MEDAREVIĆ, Milan, ŠLJUKIĆ, Biljana, OBRADOVIĆ, Snežana, ĆIROVIĆ, Predrag. Planned harmonization of game management and forest management. У: BEUKOVIĆ, Miloš (ur.). Proceedings. Novi Sad: Faculty of Agriculture, 2013, str. 130-137, tabele.
  5. МЕДАРЕВИЋ, Милан, ОБРАДОВИЋ, Снежана, ШЉУКИЋ, Биљана, ПЕТРОВИЋ, Ненад. Strategija razvoja šumarstva Srbije i mogućnost planskog poboljšanja energetskog bilansa zemlje. Energija, ekonomija, ekologija, ISSN 0354-8651, 2012, god. 14, br. 1/2, str. 41-46, tabele.
  6. Pantić D., Banković S., Medarević M., Šljukić B., Obradović S., Borota D. (2012): Characteristics of silver fir development in even-aged forests at different sites on Mt. Goč, Proceedings, International Scientific Conference “Forests in Future – Sustainable Use, Risks and Challenges”, 4th-5th October 2012, Belgrade, (15-24).
  7. Pantić D., Medarević M., Banković S., Obradović S., Šljukić B., Pešić B. (2011): Structural, production and dynamic characteristics of the strict forest reserve “Račanska Šljivovica“ on Mt. Tara, Bulletin of the Faculty of Forestry 103, University of Belgrade-Facultu of Forestry, Belgrade (93-114).
  8. MEDAREVIĆ, Milan, BANKOVIĆ, Staniša, KARADŽIĆ, Dragan, MIHAJLOVIĆ, Ljubodrag, PANTIĆ, Damjan, OBRADOVIĆ, Snežana Lj. Дендрометријске, фитопатолошке и ентомолошке карактеристике стабла планинског бреста на Гочу = Dendrometric, phytopathological and entomological characteristics of a wych elm tree on mt. Goč. Гласник Шумарског факултета, ISSN 0353-4537, 2011, бр. 104, стр. 125-142, илустр.
  9. Medarević M., Banković S., Pantić D., Obradović S. (2010): Effects of the Control method (Goč variety) in selection forest management in western Serbia, Archives of Biological Sciences, 62 (2): (407-418)