+

Snežana Obradović

Naučni saradnik
Telefon: +381 (11) 3053 931
E-mail: snezana.obradovic@sfb.bg.a.rs
Kabinet: 94
Konsultacije:

Rođena je 1. maja 1965. godine u Bajinoj Bašti. Šumarski fakultet u Beogradu, Odsek za šumarstvo, upisala je školske 1984/85. godine kao redovan student, a završila 1990. godine. Magistarski rad pod naslovom „Aktuelnost i efekti primene Gočke varijante kontrolnog metoda u nacionalnom parku Tara” odbranila je 2008. godine,  a doktorsku disertaciju pod naslovom „Stanje i razvoj sastojina bukve, jele i smrče prašumskog porekla u Srbiji kao osnov za planiranje i obezbeđivanje prirodi bliskog gazdovanja” odbranila je 2015. godine. Od aprila 1993. godine radi na Šumarskom fakultetu, na Katedri planiranja gazdovanja šumama, kao stručni saradnik. Učestvovala je u realizaciji većeg broja međunarodnih i nacionalnih projekata finansiranih od strane različitih subjekata. Kao član radnog tima i odgovorni projektant učestvovala je  u izradi većeg broja posebnih i opštih osnova gazdovanja šumama.

Odabrani naučni radovi

  1. Pantić D., Medarević M., Dees M., Borota D., Tubić B., Obradović S., Šljukić B., Čuković D., Marinković M. (2015): Analysis of the growth characteristics of a 450-year-old silver fir tree, Archives of Biological Sciences, 67 (1): (155-160).
  2. Medarević, M., Šljukić, B., Obradović, S. (2014): Planiranje održivog gazdovanja šumama u Srbiji = Sustainable forest management planning in Serbia. Glasnik Šumarskog fakulteta, ISSN 0353-4537, 2014, specijalno izdanje, str. 9-24.
  3. Pantić D., Tubić B., Marinković M., Borota D., Obradović S. (2013): Mogućnosti primene linearnog programiranja u planiranju gazdovanja šumama, Glasnik Šumarskog fakulteta 107, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd (175-192).
  4. MEDAREVIĆ, Milan, ŠLJUKIĆ, Biljana, OBRADOVIĆ, Snežana, ĆIROVIĆ, Predrag. Planned harmonization of game management and forest management. U: BEUKOVIĆ, Miloš (ur.). Proceedings. Novi Sad: Faculty of Agriculture, 2013, str. 130-137, tabele.
  5. MEDAREVIĆ, Milan, OBRADOVIĆ, Snežana, ŠLJUKIĆ, Biljana, PETROVIĆ, Nenad. Strategija razvoja šumarstva Srbije i mogućnost planskog poboljšanja energetskog bilansa zemlje. Energija, ekonomija, ekologija, ISSN 0354-8651, 2012, god. 14, br. 1/2, str. 41-46, tabele.
  6. Pantić D., Banković S., Medarević M., Šljukić B., Obradović S., Borota D. (2012): Characteristics of silver fir development in even-aged forests at different sites on Mt. Goč, Proceedings, International Scientific Conference “Forests in Future – Sustainable Use, Risks and Challenges”, 4th-5th October 2012, Belgrade, (15-24).
  7. Pantić D., Medarević M., Banković S., Obradović S., Šljukić B., Pešić B. (2011): Structural, production and dynamic characteristics of the strict forest reserve “Račanska Šljivovica“ on Mt. Tara, Bulletin of the Faculty of Forestry 103, University of Belgrade-Facultu of Forestry, Belgrade (93-114).
  8. MEDAREVIĆ, Milan, BANKOVIĆ, Staniša, KARADŽIĆ, Dragan, MIHAJLOVIĆ, Ljubodrag, PANTIĆ, Damjan, OBRADOVIĆ, Snežana Lj. Dendrometrijske, fitopatološke i entomološke karakteristike stabla planinskog bresta na Goču = Dendrometric, phytopathological and entomological characteristics of a wych elm tree on mt. Goč. Glasnik Šumarskog fakulteta, ISSN 0353-4537, 2011, br. 104, str. 125-142, ilustr.
  9. Medarević M., Banković S., Pantić D., Obradović S. (2010): Effects of the Control method (Goč variety) in selection forest management in western Serbia, Archives of Biological Sciences, 62 (2): (407-418)