+

Мастер рад

Шифра предмета: МПА1203
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:

Положени сви испити предвиђени студијским програмом и обављена стручна пракса

Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов:

Оспособљавање студената за коришћење претходно стечених знања у решавању сложених проблема из области пејзажне архитектуре синтезом знања и вештина различитих теоријских, истраживачких и практичних аспеката рада.

Оспособљавање студената за овладавање методама и техникама истраживања, писања и презентовања резултата рада. Развој способности комуникације у јавном наступу.

Кроз израђен рад студент треба да стекне рутину у примени одређених метода истраживања на једном сложеном задатку који захтева аналитичко и синтезно размишљање, затим да стекне способност извођења закључака кроз решавање сложених проблема, као и способност да понуди одговарајућа решења. Поред тога, израдом рада се очекује да студент унапреди технику писања и друге способности којима ће моћи да на одговарајуће начине презентује поступак рада, логику размишљања и резултат рада.  Такође се очекује стицање вештине јавног наступа.

Кроз израђен рад студент треба да стекне рутину у примени одређених метода истраживања на једном сложеном задатку који захтева аналитичко и синтезно размишљање, затим да стекне способност извођења закључака кроз решавање сложених проблема, као и способност да понуди одговарајућа решења. Поред тога, израдом рада се очекује да студент унапреди технику писања и друге способности којима ће моћи да на одговарајуће начине презентује поступак рада, логику размишљања и резултат рада.  Такође се очекује стицање вештине јавног наступа.