+

Студијско истраживачки рад

Шифра предмета: МПА1201
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:

Сви наставници одговарајућих изборних група мастер студија

Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 10
Услов: Уписан други семестар студија.

Студијско истраживачки рад претходи изради мастер рада и има неколико циљева:

 • да помогне студенту у прецизирању теме мастер рада,
 • да оспособи студенте за проналажење, прикупљање, обраду и коришћење података који су му неопходни за истраживачки рад, а посебно за израду мастер рада,
 • да студент изврши прикупљање података од значаја за тему завршног рада на мастер студијама.
 • Стечене вештине у прикупљању, одабиру и обради података потребних за истраживање и
 • Прикупљени подаци који ће студенту користити за израду мастер рада (као што су: списак литературних извора, цитати аутора, карте, фотографије, илустрације, табеларни подаци и др. релевантни извори информација).

Предметни наставници упознају студенте са начином прикупљања података за истраживачки рад, као и са релевантним изворима података за конкретне теме рада које студент оквирно изабере за своје поље истраживања којим жели да се бави. Сваки студент обавља консултације са наставником који је предметно најближи жељеној теми истраживања, односно мастер рада.

Студент самостално ради на прикупљању података релевантних за жељену тему истраживања. То подразумева:

 • рад у библиотеци на прегледу и обради литературе,
 • рад у рачунарској лабораторији на прикупљању података са интернета,
 • рад у лабораторији на изради пробних експеримената,
 • самосталан рад у студију на разради концепције плана или пројекта,
 • теренски рад на прикупљању података,
 • самосталан рад на обради и систематизацији прикупљених података,
 • консултације са наставницима и
 • остали начини студијског и истраживачког рада

Студент израђује елаборат који садржи базу података о прикупљеним информацијама (списак литературе, копије података, теренске белешке, фотографије и др.). Наставник прегледа и оцењује елаборат.