+

Примена аерофотограметрије и даљинске детекције у инвентури шума

Шифра предмета: МШ31105/б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6 (шест)
Услов: Нема

Стицање теоријских и практичних знања вeзаних за најсавременије технологије и методе прикупљања (премера) и обраде информација о шумском фонду

Знања неопходна за обављање уско стручних и специфичних послова у шумарској пракси везаних за употребу авио и сателитских снимака у инвентури шума, као и за наставак школовања на докторским студијама

Теоријска настава

Увод; Врсте аероснимака; Размера; Стереоскопско гледање; Оријентација парова слика и инструменти;

Издвајање одсека (састојина) помоћу аерофотоснимака; Информације о појединачним стаблима-  поузданост информација, могућност експлоатације; Информације о састојини и већим шумским комплексима-поузданост информација, могућност експлоатације; Комбинована инвентура шума

Практична настава

Oбука за рад на фотограметријској станици; Оријентација и читање снимака; Информације о појединачним стаблима-тест поузданости информација; Издвајање одсека на аерофото снимцима; Информације о састојини-тест поузданости информација