+

Шумска фитопатологија 2

Шифра предмета: МШ51104/б
Студијски програм: Шумарство - (модул): Заштита шума и украсних биљака
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Нема

Настава из предмета Шумска фитопатологија 2 има за циљ да инжињере шумарства детаљније упозна са најзначајнијим узрочницима болести шумског дрвећа, симптомима обољења, биологијом патогених организама, методама борбе против ових организама у циљу повећања производње квалитетног дрвета и очувања природних шумских екосистема.

Потпуно оспособити инжињере шумарства да на терену препознају паразитне организме, узрочнике болести и примене одговарајуће мере заштите шумских врста дрвећа.

Теоријска настава: Увод: Историјат фитопатологије. Задаци и значај шумске фитопатологије. Дефиниција; врсте и узроци болести шума. Паразиту и паразитизам. Патогенеза и утицај еколошких фактора на патогнезу. Епидемиологија биљних болести. Прогноза биљних болести. Отпорност биљака према болести. Административне мере борбе против паразитних организама.Основи опште профилаксе и терапије. Најчешћи проузроковачи болести у шумским расадницима четинара (биологија, начин инфекције и контрола). Најзначајнији проузроковачи болести у расадницима и плантажама меких лишћара (тополе и врбе). Најчешћи проузроковачи болести у четинарским културама (биологија, начин инфекције и контрола). Најзначајнији проузроковачи болести у природним састојинама (смрче, јеле, борова, букве, храстова, бреста, јавора). Неинфективне болести шумског дрвећа. Најчешће гљиве проузроковачи трулежи дрвета у шумама и на шумским стовариштима. Паразитне цветнице на шумским врстама дрвећа (биологија и контрола).

Практична настава: Начини идентификације микоза (прављење сталних препарата, изолација на хранљивим подлогама, основи морфологије и физиологије гљива). Основи систематике гљива. Провера патогености на огледним пољима (Кохови постулати: вештачке инокулације, изазивање симптома и реизолације на хранљивим подлогама). Примена биолошких мера борбе (коришћење антагониста; вештачка селекција) у циљу заштите дрвећа против патогена у природним састојинама. Демонстрација директне примене (употреба) различитих фунгицида у расадницима и младим културама у циљу заштите садница. На огледним пољима демонстрација начина сузбијања имела и других паразитних цветница.