+

Историја дизајна намештаја

Шифра предмета: ТМПМ6Б2
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема услова

Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања владају знањима о историјском наслеђу и у складу са њим доносе одлуке у процесу пројектовања намештаја и ентеријера.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава: 

преглед стилова у намештају и архитектури до индустријализације, индустријализација, Arts and Crafts, Југендстил, Рана модерна, Der Deutsche Werkbund, Авангарда, Де Стијл, Баухаус, Интернационални стил, Арт Деко, намештај током два светска рата, послератно доба, доба великог техничког прогреса, доба форме и лепог дизајна, Поп култура и Anti design, Постмодерна, Нови дизајн, савремени погледи и тенденције;

Практична настава: 

типични представници покрета/ исцртавање, развој и варијације, карактеристике и историјски аспекти;