+

Стручна пракса

Шифра предмета: ТМПМ125
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:

Наставници и сарадници учесници на студијама

Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов: Уписан други семестар студија.

Стицање примењивих практичних знања и вештина из области технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета како би студенти стекли сопствено практично искуство и оспособили се за рад у пракси.

Повезивање претходно усвојених теоријских знања и вештина са сопственим практичним искуствима студената усвојених кроз практичан рад за потребе примене у пракси за рад на пословима еквивалентним дипломским академским студијама.

Теоријска настава: 

Активно учешће студената у свим фазама: производне праксе, техничко-организационе праксе и радне праксе. Стручна пракса се реализује у оквиру све четири области – Одсека на факултету у складу са специфичностима сваког модула које су студенти претходно изабрали.

Практична настава: 

Стручна пракса се изводи као блок настава и то у наставним базама факултета, лабораторијама факултета, производним погонима факултета, у институцијама, организацијама и предузећима са којима факултет има потписан уговор (у земљи и иностранству), стручним екскурзијама у земљи и иностранству, а све у складу са Правилником. Студенти током стручне праксе воде дневник стручне праксе.