+

Технологије дрвета (од 2021.)

Нови студијски програм основних струковних студија је акредитован 2021. године и почиње са извођењем од школске 2021/2022. године. Уверење о акредитацији.

Поред основних академских студија на Факултету је акредитован и студијски програм струковних студија TЕХНОЛОГИЈЕ ДРВЕТА трају три године, односно 6 семестара и имају 180 ЕСПБ бодова.

Након завршетка ових студија студенти стичу стручни назив струковни инжењер технологија дрвета.

Студијски програм струковних студија је акредитован за извођење од школске 2021/2022. године.

ПРВА ГОДИНА

Р.БР. Шифра Назив предмета Сeместар Број часова ЕСПБ
1. 19.ТД0101 Математика 1 3+3 8
2. 19.ТД0102 Техничка физика 1 2+3 9
3. 19.ТД0103 Хемија са хемијом дрвета 1 3+3 9
4. 19.ТД0104 Енглески језик 1 1 4+0 4
5. 19.ТД0201 Техничка механика
2 2+3 8
6. 19.ТД0202 Анатомија дрвета 2 3+3 10
7. 19.ТД0210 Енглески језик 2 2 4+0 4
8. 19.ТД0220 Изборни предмет 1 2 3+3 8
  19.ТД0221 Нацртна геометрија са техничким цртањем      
  19.ТД0222 Примењена инжењерска графика      
Укупно часова активне наставе   24+18  
Укупно ЕСПБ       60

ДРУГА ГОДИНА

Р.БР. Шифра Назив предмета Сeместар Број часова ЕСПБ
9. 19.ТД0301 Својства дрвета 3 4+4 9
10. 19.ТД0302 Основи машинства 3 3+3 7
11. 19.ТД0303 Познавање материјала 3 3+3 9
12. 19.ТД0401 Заштита дрвета 4 3+3 8
13. 19.ТД0402 Дрвне конструкције 4 3+3 8
14. 19.ТД0403 Унутрашњи транспорт у дрвној индустрији 4 3+3 8
15. 19.ТД0404 Сушење и парење дрвета 4 3+3 8
16.
19.ТД0405 Стручна пракса 1
4
  3
Укупно часова активне наставе   22+22  
Укупно ЕСПБ       60

ТРЕЋА ГОДИНА

Р.БР. Шифра Назив предмета Сeместар Број часова ЕСПБ
17. 19.ТД0510 Изборни предмет 2, 3, 4, 5
     
  19.ТД0511 Машине и алати за обраду дрвета 5 3+3 7
  19.ТД0614 Управљање производњом у дрвној индустрији 5 4+2 7
  19.ТД0615 Пројектовање намештаја 5 4+2 7
  19.ТД0512 Иверице, влакнатице и дрвно-пластичне масе 5
3+3
7
  19.ТД0513 Фурнири и слојевите плоче 5 3+3 7
  19.ТД0514 Прерада дрвета на пиланама 5 3+3 7
  19.ТД0515 Финална прерада дрвета 5 3+3 7
  19.ТД0516 Површинска обрада дрвета 5
 3+3  7
18. 19.ТД0201 Стручна пракса 2
5   3
19.
19.ТД0610 Изборни предмет 6, 7, 8
     
  19.ТД0515 Финална прерада дрвета 6
3+3
7
  19.ТД0611 Организација производње у преради дрвета 6
4+2
7
  19.ТД0612 Економика дрвне индустрије 6
4+2
7
  19.ТД0613 Трговина дрветом 6
4+2
7
  19.ТД0614 Управљање производњом у дрвној индустрији 6
4+2
7
  19.ТД0615 Пројектовање намештаја 6
4+2
7
20.
19.ТД0601 Стручна пракса 3 6
  3
21. 19.ТД0602 Израда завршног рада 6
   2
22. 19.ТД0603 Завршни рад 6   3
Укупно часова активне наставе   27+27  
Укупно ЕСПБ       60