+

Владислава Михаиловић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 945
Е-маил: vladislava.mihailovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације: понедељак од 12-14

Др Владислава Михаиловић је рођена у Београду, 1967. године. На Универзитету у Београду, Грађевинском факултету дипломирала је 1994.  На истом факултету је магистрирала 2003. године, а докторирала 2012. године.

На Универзитету у Београду – Шумарском факултету у Београду ради од 1997. године. У звање доцента изабрана је 2018. године.

Коаутор је помоћног уџбеника за предмет Техничка механика под називом: Збирка задатака из Техничке механике – статика и отпорност материјала.

Члан је Инжењерске коморе Србије.

Научноистраживачки рад је усмерен на област механике деформабилног тела, посебно линеарно еластичног ортотропног материјала; област стохастичке анализе хидролошких временских серија и екстремних хидролошких догађаја и проучавање и анализа процеса трансформације падавина у отицај применом хидрауличко – хидролошких модела.

Ангажовање у настави

Струковне студије

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  • Mira Mirić-Milosavljević, Vladislava Mihailović, Marija Đurković (2019): Impact of the loading rate on MOR and MOE of the particleboard using a standard bending test. Proceedings book of 4th International Scientific Conference ,,Wood Technology & Product Design“, 2019, Ohrid, Republic of North Macedonia, pp. 50.
  • Marija Djurković, Mira Miric Milosavljević, Vladislava Mihailović, Gradimir Danon (2019): Tool wear impacts on cutting power and surface quality in peripheral wood milling. Proceedings book of 4th International Scientific Conference ,,Wood Technology & Product Design“, 2019, Ohrid, Republic of North Macedonia, pp 110
  • Blagojević B., Mihailović V., Mulaomerović-Šeta A. (2019): The peak flow based on mean daily data and instantenious flow in the flood frequency assessment Case study. Program and book of abstracts. International Jubilee Scientific Conference 70th anniversary FHE of the UACEG. Sofia, Bulgaria, 7-8 November 2019, pp. 42
  • Mulaomerović-Šeta A., Blagojević B., Mihailović V., Lozančić Ž. (2019): Flood Frequency Assessment in Data Poor Environment Case Study Maglaj-Poljice on the River Bosna. Proceedings / 4th International Conference on Multi-scale Computational Methods for Solids and Fluids, Sarajevo, September 18-20, 2019 ; editors Adnan Ibrahimbegovic … [et al.]. – Sarajevo : Faculty of Civil Engineering = Građevinski fakultet, 2019. pp. 39-42. ISBN 978-9958-638-57-2 COBISS.BH-ID 27453702
  • Džinčić Igor , Tanja Palija, Mira Mirić – Milosavljević, Vladislava Mihailović (2017): „Size and character of the loads in corner joints within storage furniture“, Wood research, 62 (3), pp 451-458, Bratislava, ISSN 1336-4561.
  • Владислава Михаиловић, Борислава Благојевић (2015): „Избор теоријске расподеле вероватноћа на основу Л-момената у прорачуну показатеља метеоролошке и хидролошке суше“, Водопривреда 276-278 (4-6). ИССН 0350-0519, стр. 273-278
  • Plavšić, J., Mihailović, V. and Blagojević, B. (2014) Assessment of methods for outlier detection and treatment in flood frequency analysis. Proc. Mediterranean Meeting on Monitoring, modelling, early warning of extreme events triggered by heavy rainfall, University of Calabria, Cosenza, E. Ferrari and P. Versace (eds.), ISBN 978-88-6822-268-0, pp. 181-192.
  • Владислава Михаиловић, Борислава Благојевић, Весна Ђукић (2014): „Елиминација малих и зависних епизода дефицита дневних протока по методи корака“. Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу 29/2014, ИССН 1452-2845, стр. 153-162
  • Милутин Марјанов, Мира Мирић-Милосављевић, Владислава Михаиловић (2002): „Модули ротације анатомских праваца и модули клизања између њих код ортотропних материјала”, Изградња 56, бр 3. ИССН 0350-5421, стр. 57-61.
  • Милутин Марјанов, Мира Мирић-Милосављевић, Владислава Михаиловић (1999): „Генерализација Хуковог закона за ортотропни материјал”, МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ 42, бр. 1-2, YUDIMK. ИССН 0543-0798, стр. 29-33.