+

Tехничка механика

Шифра предмета: ТМП1206
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов:

Оспособљавање студената да после одслушаног курса решавају проблеме из области Техничке механике који се јављају у пракси.

Способност студента да моделирају и решавају конкретне техничке проблеме, било да се ради о пројектовању у преради дрвета или раду разних машина. Стечена су основна знања за праћење наставе из предмета: Основи машинства, Својства дрвета, Унутрашњи транспорт, Машине и алати за обраду дрвета, Дрвне конструкције и Дрво у грађевинарству.

Теоријска настава

-Статика: аксиоми, силе, моменти, носачи (пуни и решеткасти), прорачун носача

-Отпорност материјала: анализа напона, анализа деформација, везе напона и деформација, геометријске карактеристике пресека, напрезања гредног носача.

-Кинематика: кинематика материјалне тачке, кинематика крутог тела (ротација око осе, равно кретање, механизми).

-Динамика: аксиоми динамике, општи закони динамике, динамика материјалне тачке, средиште масе и моменти инерције крутог тела, динамика равног кретања крутог тела.

-Хидраулика: општи појмови, хидростатика, хидраулика, општи закони механике флуида.

Практична настава:

– Статика: вектори, векторски и скаларни производ вектора, момент спрега, систем сила са заједничком нападном тачком, редукциони момент, систем сила без заједничке нападне тачке, линијски и решеткасти носачи у равни, реакције веза, дијаграми пресечних сила.

– Отпорност материјала: врсте стања напона, Кошијеве једначине, врсте стања деформација, Хуков закон, тежиште, моменти инерције, аксијално напрезање, право и косо чисто савијање, ексцентричан притисак, савијање силама, торзија, сложено напрезање.

– Кинематика: трајекторија, брзина и убрзање тачке, закон пута, кинематички дијаграми, специјалне врсте кретања, брзина и убрзање тачке при ротацији око непокретне осе и при равном кретању, тренутни центар брзине, правило о пројекцијама брзине, механизми.
– Динамика: динамика материјалне тачке, примена општих закона динамике, динамика крутог тела, средиште маса и моменти инерције масе, диференцијалне једначине кретања.

-Хидраулика: хидростатички притисак на затворену површ, Архимедов закон, примена једначине континуитета, примена Бернулијеве и Торичелијеве једначине.

Други облици наставе – графички радови

– графички рад из Статике: статички прорачун линијског носача у равни

– графички рад из Отпорности материјала: прорачун геометријских карактеристика равних

пресека (тежиште и моменти инерције)