+

Александар Анђелковић

Асистент са докторатом
Телефон: +381 (11) 3053 950
Е-маил: aleksandar.andjelkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: сутерен у пролазу бр. 1
Консултације: уторак, 12.00 часова

Др Александар Анђелковић рођен је 12. 2. 1985. године у Сурдулици. Основну школу „Вук Стефановић Караџић“ и средњу Пољопривредно‑шумарску школу „Јосиф Панчић” завршио је у Сурдулици, Одсек: шумарство. Основне студије завршио је 2011. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду на Одсеку за заштиту од ерозије и уређење бујица са дипломским радом: Морфолошке карактеристике регулисаног корита реке Топлице, бања Врујци, који је одбранио 21. 9. 2011. са оценом 10 (десет). 2020. године одбранио је докторску дисертацију под називом: „Ерозиони и седиментациони процеси на сливним подручјима малих водних акумулација на подручју града Београда и Фрушке горе“ (ментор: проф. др Ратко Ристић) и стекао научно звање доктор биотехничких наука из области шумарства. Говори и пише српски и енглески језик. Користи више основних и специјализованих рачунарских програма у свакодневном раду. У 2011. години волонтирао је као демонстратор волонтер на предметима: Пројектовање у бујичарству, Заштита вода и Водопривреда брдско‑планинских предела. Исте године након уписивања докторских студија примљен је на пројекат Министарства за науку и технолошки развој као истраживач‑приправник на пројекту Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавања. Наредне године напредовао је у звање истраживач‑сарадник на истом пројекту. 2015. године на расписаном конкурсу Катедре за бујице и ерозију изабран је за асистента на ужој научној области Ерозија и конзервација земљишта и вода. Од 2016 до 2019. године учествовао је на пројекту Ерасмус + Ка2, као администратор и истраживач. Од (октомбар) 2020. године изабран је у звање асистент са докторатом.
Вишегодишњи је члан међународне асоцијације Balkan Environmental Association (B.EN.A.)

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Ангажовање у настави

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Одабрани научни радови

  • M23 Andjelkovic A., Djekovic V., Janic M., Spalevic V., Djukanovic G., Nikolic V. 2020.: Floods on the River Belica at Jagodina, Serbia in 2014, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 21, No 1, p 308-317, ISSN 1311-5065 Balkan Environmental Association, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece
  • M23 Jokanovic Nikolic V., Jokanovic D., Savic R., Petrovic J., Andelkovic A., 2019.: WATER CONTAMINATION IN PEDUNCULATE OAK HIGROPHILOUS FORESTS, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS (P S P), vol. 28, no. 11A, pp. 8432 – 8437, issn: 1018-4619, FREISING, 2019.
  • M23 Andjelkovic A., Ristic R., Janic M., Djekovic V., Zivanovic N., Spalevic V. 2017.: Genesis of sediments and siltation of the accumulation “Duboki potok” of the Barajevska river basin, Serbia, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 18, No 4, p 1735-1745, ISSN 1311-5065 Balkan Environmental Association, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece.
  • M23 Vujacic D., Barovic G., Djekovic V., Andjelkovic A., Khaledidarvishan A, Gholami L., Jovanovic M., Spalevic V. 2017.: Calculation of sediment yield using the ‘river basin’ and ‘surface and distance’ models: a case study of the Sheremetski potok watershed, Montenegro, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 18, No 3, p 1193-1201, ISSN 1311-5065 Balkan Environmental Association, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece.
  • M23 Djekovic V., Milosevic N., Anđelković A., Djurovic N., Vujacic D., Barović G., Spalević V. 2016.: Channel morphology changes in the river Pestan, Serbia, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 17, No 3, p 1203-1213, Balkan Environmental Association, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece.
  • M23 Djekovic V., Andjelkovic A., Milosevic N., Gajic G., Janic M. 2013.: Effect of reservoir on floodwave transformation, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, ISSN: 1842-4090, ISSN online:1844- 489X May 2013, Vol.8, No. 2, p. 107-112, 2013. North University of Baia Mare.
  • М24 Anđelković, A., Đeković, V., Nikolić, V., Vukin, M. (2018): Uticaj vegetacije na kvalitet površinskih voda u slivu reke Pek, Šumarstvo, No. 1. – 2. UDK 630*116.2(497.11)(282.2 Pek), p.111 – 128 2018. Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Srbije
  • М24 Anđelković, A., Đeković, V., Caković, M., Živanović, N., Janić, M. (2017): Analiza uticaja izgrađenih objekata za zaštitu akumulacija u slivu Duboki potok, Šumarstvo, 0350-1752, UDK 627.421:556.55(497.11 Barajevo), Jul-Dec2017, Br.3-4, p.153 – 164 Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije
  • М33 Andjelkovic SS, A., Djekovic, V., Janic, M., Nikolic, V., Vukin, M., (2018): Floods on the River Beljanica in May 2014, Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference 1-3 November 2018, ISBN 978-9940-694-09-8, COBISS.CG-ID 37143056, p.118 – 129, Podgorica, Montenegro
  • М34 Andjelkovic, A., Djekovic, V., Janic, M., Spalević, V., Djukanovic, G., Jokanović Nikolic, V. (2018): Floods on the river Belica at Jagodina, Serbia in 2014, International Scientific Confrerence, Gredit 2018– Green Development, Green Infrastructure, Green Technology, Poster session p2.6 Climate change – biodiversity – Enrergy efficiency, ISBN 978-608-4624-27-1, COBISS.MK-ID 106594058, pp. 191, 22 – 25 March 2018, Skopje, North Macedonia