+

Пројектовање у бујичарству

Шифра предмета: ЕИ34733
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање са бујичним поплавама и системима за заштиту од великих вода. Могућност контроле кретања речног наноса кроз хидрографску мрежу слива. Пројектовањем регулационих елемената у функцији обезбеђења опште стабилности регулисаног корита. Заштита од поплава. Пројектованје микро-акумулација у склопу интегралног уређења сливова и водотока.

Стицање знања о бујичним поплавама, заштити приобаља од поплава, обезбеђивању услова за привредни развој у брдско-планинским подручјима и израда пројектне документације за уређење водотока са бујичним режимом течења.

Теоријска настава

Програм предавања Пројектовања у бујичарству обухвата: Еколошки значај бујичарства, пројектна и планска документација, речно корито- начин приказивања и основне подлоге, радови на уређењу природних водотока, подлоге за пројектовање, пројектовање речних регулационих грађевина, хидрауличко и статичко димензионисање. Пројектовање малих брана и акумулација, пропагација поплавног таласа, израда пројеката за оскултације брана.

Израда завршног рада.

Практична настава:

Хидраулички и статички прорачуни објеката, израда елабората регулације природних водотока. (прорачун протицаја меродавних малих и великих вода, димензионисање протицајног профила,) примена рачунара за хидрауличке прорачуне, (примена савремених пакета програма за хидраулички прорачун речног корита у природним и регулисаним водотоцима, кретање наноса и режима течења.). Хидрауличко и статичко димензионисање попречних објеката. (димензионисање уливних и изливних објеката: каскада, консолидационих појасева и преграда, прорачун растојања између појединих објеката, прорачун дубине фундирања и карактеристике земљишта на коме се фундирају ови објекти.).Пројектовање трасе, уздужног и попречних профила, предмер радова и предрачун трошкова. Избор локације за насуте бране, (пројектовање насутих брана, испитивање стабилности косина, хидолошко-хидрауличко димензионисање акумулација.).  Прорачун пропагације поплавног таласа кроз акумулацију, прорачун преливних органа насутих брана пројектовање прелива, пројектовање водозахвата на акумулацијама. Пројектовање лучних објеката. Статичко димензионисање лучних брана, Прорачун лучних брана по методи „Чистог лука“. Одређивање статички неодређених величина. Димензионисање лучних брана према Wehrmann-u. Основне активности у реализацији пројектне документације. Преношење трасе и ојеката на терен. Истражни радови, израда понуда и уговарање послова, техничка контрола пројектне документације, (ревизија), прибављање грађевинске и употребне дозволе.
У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.