+

Заштита вода

Шифра предмета: ЕИ33628
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање са проблемима загађења вода и заштите вода од загађења у брдско планинском подручју. Квалитет воде, физичко- хемијске и микобактериолошке особине анализе квалитета воде. Упознавање са проблемима комуналног и индустријског отпада и отпадних и искоришћених вода. Упознавање са заштитом изворишта вода. Упознавање са постројењима за третман и пречишћавање искоришћених вода. Упознавање са програмом спровођења катастром загађивача.

Стицање знања из проблема заштите изворишта вода у брдско-планинском подручју, и примена тих знања у циљу очувања здраве природне средине. Коришћење изворишта вода у брдско-планинском подручју, примена савремених метода третмана и пречишћавања отпадних вода.

Теоријска настава

Проблеми водоснабдевања у свету и код нас. Еколошки значај заштите и очувања квалитета вода. Привредни и друштвени значај заштите вода, Узроци и последице загађења вода кроз историјски развој цивилизације. Физичке особине воде, хемијске особине воде, микробиолошке особине воде. Отпадне воде. Законска регулатива у заштити вода и изворишта вода. Воде брдско-планинског региона, заштита акумулација, третман комуналних отпадних вода, подземне воде, мала постројења за пречишћавање отпадних вода, технологија пречишћавања отпадних вода. Катастар загађивача по сливовима и класе квалитета површинских токова Србије.

Практична настава:

Испитивање неких физичких карактеристика воде: (мутноће воде према Џексоновој класификацији мутноће, електролиза воде, одређивање  pH вредности воде. Одређивање:  боје укуса и мириса воде). Тренска настава (обилазак постројења за пречишћавање воде за пиће, обилазак постројења за пречишћавање и третман отпадних вода.). Обилазак акумулација за водоснабдевање становништва и индустрије.
У оквиру предмета обавезна  је стручна пракса.