+

Александар Анђелковић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 950
Е-маил: aleksandar.andjelkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: /
Консултације: понедељак, 12.00 часова

Александар Анђелковић рођен је 12. 2. 1985. године у Сурдулици. Завршио је Пољопривредно‑шумарску школу „Јосиф Панчић” у Сурдулици 2004. године, одсек: шумарство. Основне студије завршио је 2011. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду на Одсеку за заштиту од ерозије и уређење бујица са дипломским радом: Морфолошке карактеристике регулисаног корита реке Топлице, бања Врујци, који је одбранио 21. 9. 2011. са оценом 10 (десет). 2011. године уписао је докторске студије у области еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса. Тема докторске тезе је: Ерозиони и седиментациони процеси на сливним подручјима малих водних акумулација на подручју града Београда и Фрушке горе. Говори и пише српски и енглески језик. Користи више основних и специјализованих рачунарских програма у свакодневном раду. 2011. године волонтирао је као демонстратор волонтер на предметима: Пројектовање у бујичарству, Заштита вода и Водопривреда брдско‑планинских предела. Исте године након уписивања докторских студија примљен је на пројекат Министарства за науку и технолошки развој као истраживач‑приправник на пројекту Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавања. Наредне године напредовао је у звање истраживач‑сарадник на истом пројекту. 2015. године на расписаном конкурсу Катедре за бујице и ерозију изабран је за асистента на ужој научној области Ерозија и конзервација земљишта и вода. 2016. године учествује на пројекту који финансира Европска Унија као администратор и истраживач пројекта Ерасмус + К2.

Члан је међународне асоцијације Balkan Environmental Association (B.EN.A.)

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Ангажовање у настави

Одабрани научни радови

M23 Vojislav Djekovic, Nedjo Milosevic, Aleksandar Andjelkovic, Nevenka Djurovic, Goran Barovic, Dusko Vujacic and Velibor Spalevic, 2016.: Channel morphology changes in the river Pestan, Serbia, Journal of Environmental Protection and Ecology 17, No 3, 1203–1213 (2016) JEPE

M22 Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Neđo Milošević, Grozdana Gajić, Milorad Janić 2013.: Effect of reservoir on floodwave transformation, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, ISSN: 1842-4090, ISSN online:1844- 489X May 2013, Vol.8, No. 2, p. 107-112, 2013. North University of Baia Mare. kobson

M51 Aleksandar Anđelković, Vojislav Đeković, Neđo Milošević, Jelena Đeković – Kernalis, Slobodan Milivojević, 2013.: Analiza kvaliteta vode reke Ralje, Šumarstvo 2013, ISBN: 0350-1752; no. 3-4/2013. p.59-76. UDK 556.11+502.51:504.5 (282 Ralja), 2013. Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Srbije.

M51 Aleksandar Anđelković, Vojislav Đeković, Neđo Milošević, 2014.: Kontrola kvaliteta vode i mulja Palićkog jezera, Šumarstvo 2014, UDK 502.175:502.51:556.551+628.19 (285.2 Palić) (497.113) p. 113–129. 2014. Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Srbije.

M51 Neđo Milošević, Aleksandar Anđelković, Vojislav Đeković, Velibor Spalević, 2014.: Efikasnost prerade otpadnih voda na postrojenju “Bileća”, Šumarstvo 2014, ISBN: UDK 628.3+502.171:502.51(497.6 Bileća) p. 131 – 147. 2014. Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Srbije.

M33 Velibor Spalević, Aleksandar Anđelković, Alberto Tazioli, Vojislav Đeković, Nevenka Đurović, 2014.: Assessment of soil erosion in the Lipnica watershed, Polimlje, Montenegro Fifth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2014“Jahorina, 23-26 October 2014, Bosnia and Herzegovina, 10.7251/AGSY1404723S DOI: 10.13140/2.1.4439.9369 p. 723–729. 2014. Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

M51 Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Velibor Spalević, Slobodan Milivojević, 2014.: Rekonstrukcija poplavnog talasa na izvorišnom delu Barajevske reke tokom maja 2014. Šumarstvo 2014, No. 3-4 UDK 556.166(497.11)(282 Barajevska Reka) p. 103 – 116. 2014. Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Srbije.

M33 Velibor Spalević, Aleksandar Anđelković, Milić Ćurović, Vojislav Đeković, Saša Ilić, 2014.: Calculation of soil erosion intensity in the Nedakusi watershed of the Polimlje region, Montenegro, Challenges in modern agricultural production, Skopje, Macedonia, at Skopje, Macedonia, 12/2014, 2014. Skopje, Macedonia.

M51 Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Velibor Spalević, Slobodan Milivojević, Neđo Milošević, 2015.: Analiza poplava u slivu Barajevske reke tokom maja 2014. godine, Šumarstvo, No.1-2. UDK 556.166:627.51(497.11)(282.2 Barajevska reka)”2014” p. 31- 48, 2015. Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Srbije.

M33 Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Velibor Spalevic, Marko Urošević, Sara Lukić, 2015.: Importance of Surface Water Quality Monitoring for River Basin Ecology Agrosym2015, Jahorina, Bosnia and Herzegovina; 10/2015 Jahorina, 15-18 October 2015.