+

Aleksandar Anđelković

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 950
E-mail: aleksandar.andjelkovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: /
Konsultacije: ponedeljak, 12.00 časova

Aleksandar Anđelković rođen je 12. 2. 1985. godine u Surdulici. Završio je Poljoprivredno‑šumarsku školu „Josif Pančić” u Surdulici 2004. godine, odsek: šumarstvo. Osnovne studije završio je 2011. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za zaštitu od erozije i uređenje bujica sa diplomskim radom: Morfološke karakteristike regulisanog korita reke Toplice, banja Vrujci, koji je odbranio 21. 9. 2011. sa ocenom 10 (deset). 2011. godine upisao je doktorske studije u oblasti ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Tema doktorske teze je: Erozioni i sedimentacioni procesi na slivnim područjima malih vodnih akumulacija na području grada Beograda i Fruške gore. Govori i piše srpski i engleski jezik. Koristi više osnovnih i specijalizovanih računarskih programa u svakodnevnom radu. 2011. godine volontirao je kao demonstrator volonter na predmetima: Projektovanje u bujičarstvu, Zaštita voda i Vodoprivreda brdsko‑planinskih predela. Iste godine nakon upisivanja doktorskih studija primljen je na projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj kao istraživač‑pripravnik na projektu Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanja. Naredne godine napredovao je u zvanje istraživač‑saradnik na istom projektu. 2015. godine na raspisanom konkursu Katedre za bujice i eroziju izabran je za asistenta na užoj naučnoj oblasti Erozija i konzervacija zemljišta i voda. 2016. godine učestvuje na projektu koji finansira Evropska Unija kao administrator i istraživač projekta Erasmus + K2.

Član je međunarodne asocijacije Balkan Environmental Association (B.EN.A.)

Uža naučna oblast

Erozija i konzervacija zemljišta i voda

Angažovanje u nastavi

Odabrani naučni radovi

M23 Vojislav Djekovic, Nedjo Milosevic, Aleksandar Andjelkovic, Nevenka Djurovic, Goran Barovic, Dusko Vujacic and Velibor Spalevic, 2016.: Channel morphology changes in the river Pestan, Serbia, Journal of Environmental Protection and Ecology 17, No 3, 1203–1213 (2016) JEPE

M22 Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Neđo Milošević, Grozdana Gajić, Milorad Janić 2013.: Effect of reservoir on floodwave transformation, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, ISSN: 1842-4090, ISSN online:1844- 489X May 2013, Vol.8, No. 2, p. 107-112, 2013. North University of Baia Mare. kobson

M51 Aleksandar Anđelković, Vojislav Đeković, Neđo Milošević, Jelena Đeković – Kernalis, Slobodan Milivojević, 2013.: Analiza kvaliteta vode reke Ralje, Šumarstvo 2013, ISBN: 0350-1752; no. 3-4/2013. p.59-76. UDK 556.11+502.51:504.5 (282 Ralja), 2013. Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Srbije.

M51 Aleksandar Anđelković, Vojislav Đeković, Neđo Milošević, 2014.: Kontrola kvaliteta vode i mulja Palićkog jezera, Šumarstvo 2014, UDK 502.175:502.51:556.551+628.19 (285.2 Palić) (497.113) p. 113–129. 2014. Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Srbije.

M51 Neđo Milošević, Aleksandar Anđelković, Vojislav Đeković, Velibor Spalević, 2014.: Efikasnost prerade otpadnih voda na postrojenju “Bileća”, Šumarstvo 2014, ISBN: UDK 628.3+502.171:502.51(497.6 Bileća) p. 131 – 147. 2014. Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Srbije.

M33 Velibor Spalević, Aleksandar Anđelković, Alberto Tazioli, Vojislav Đeković, Nevenka Đurović, 2014.: Assessment of soil erosion in the Lipnica watershed, Polimlje, Montenegro Fifth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2014“Jahorina, 23-26 October 2014, Bosnia and Herzegovina, 10.7251/AGSY1404723S DOI: 10.13140/2.1.4439.9369 p. 723–729. 2014. Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

M51 Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Velibor Spalević, Slobodan Milivojević, 2014.: Rekonstrukcija poplavnog talasa na izvorišnom delu Barajevske reke tokom maja 2014. Šumarstvo 2014, No. 3-4 UDK 556.166(497.11)(282 Barajevska Reka) p. 103 – 116. 2014. Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Srbije.

M33 Velibor Spalević, Aleksandar Anđelković, Milić Ćurović, Vojislav Đeković, Saša Ilić, 2014.: Calculation of soil erosion intensity in the Nedakusi watershed of the Polimlje region, Montenegro, Challenges in modern agricultural production, Skopje, Macedonia, at Skopje, Macedonia, 12/2014, 2014. Skopje, Macedonia.

M51 Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Velibor Spalević, Slobodan Milivojević, Neđo Milošević, 2015.: Analiza poplava u slivu Barajevske reke tokom maja 2014. godine, Šumarstvo, No.1-2. UDK 556.166:627.51(497.11)(282.2 Barajevska reka)”2014” p. 31- 48, 2015. Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Srbije.

M33 Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Velibor Spalevic, Marko Urošević, Sara Lukić, 2015.: Importance of Surface Water Quality Monitoring for River Basin Ecology Agrosym2015, Jahorina, Bosnia and Herzegovina; 10/2015 Jahorina, 15-18 October 2015.