+

Мирјана Тешић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 914
Е-маил: mirjana.mesicek@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 14
Консултације: Понедељак од 13-14 часова и Среда од 12 до 13 часова

Маст. инж. Мирјана Тешић рођена је 1979. године у Београду. Основну школу завршила је у Београду. Средњу техничку школу за обраду дрвета, унутрашњу декорацију и пејзажну архитектуру (смер: Пејзажна архитектура) такође је завршила у Београду. Основне студије Шумарског факултета завршила је 2007. године на Одсеку за пејзажну архитектуру одбраном дипломског рада на тему „Технике орезивања лишћарског дрвећа”. Академске дипломске студије – МАСТЕР уписала је 2008. године на Шумарском факултету и дипломирала 2010. одбраном дипломског рада на тему „Управљање реконструисаним дрворедима ужег центра Београда”. 2010. године уписала је на истом факултету докторске студије, област пејзажна архитектура и хортикултура, које су у току. 1997. године обављала је практичан рад на неговању зелених површина Bereich Berggarten, Herrenhäuser Gärten, Hannover, 1997. Учесник је пројекта ревитализације просторно, културне и историјске целине Топчидерског парка у организацији завода за заштиту споменика културе града Београда. Такође учесник је била и радионице Окућнице и гробља на I салону пејзажне архитектуре, Београд, 2005. у организацији удружене пејзажних архитеката Србије и Црне Горе. 2010. године одржала је предавање по позиву удружења еколога Кикинде „GREEN PLACE“, при чему је одржано излагане на јавној трибини на тему: „Принципи орезивања градског зеленила“. Од 2007. до 2010. године волонтирала је на Шумарском факултету, где је помагала у извођењу наставе на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру на катедри Пејзажни инжењеринг. Од 2010. године добија статус сарадника у настави, а од 2011. године ради на позицији асистента на поменутој катедри на предметима Педологија, Заштита животне средине, Урбана екологија, Зелене површине посебне намене и на мастер студијама Управљању зеленилом града и Рекултивацији оштећених земљишта. Област интересовања је урбана екологија, урбана земљишта и рекултивација земљишта. Члан је Удружења пејзажних архитеката Србије и Српског друштва за проучавање земљишта. Као аутор и коаутор објавила преко 40 радова у земљи и иностранству, од тога коаутор је на 6 радова који су објављени у међународним часописима са SCI листе (М23). Говори енглески језик и служи се немачким. Удата је и има двоје деце.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Одабрани научни радови

  1. Stojanović N., Tešić M., Petrović J., Ćorović D., Vukmirović D., Lisica A., Petrović U. (2020): The effect of roadside green spaces on wind speed reduction in the urban environment. Fresenius Environmental Bulletin, In press (важи уз приложену Потврду о прихватању рада за штампу од стране уредништва).
  2. Stojanović N., Vasiljević N., Tešić M., Lisica A. (2018): The Influence оf Roadside Green Spaces оn Thermal Conditions in The Urban Environment, Journal of Architectural and Planning Research, Vol. 35:2 (Summer, 2018): 165-178.
  3. Tešić M., Knežević M., Stojanović N., Lisica A. (2018): Uticaj urbanizacije na zemljišta, Zbornik radova Zemljište 2018 sa Integrisanog skupa IV Мeđunardnog savetovanja Održiva poljoprivreda, korišćenje i zaštita zemljišta i VII Konferencije sa međunarodnim učešćem Remedijacija 2018, 15-16. maj. 2018. godine, Vrnjačka Banja, str. 31-41, ISBN 978-86-919905-1-0, COBISS:RS-ID 263292684.
  4. Тешић М., Лисица А., Стојановић Н., Галечић Н. (2017): Дрвореди као структурни елементи система зелених површина града, Зборник радова са петог научно-стручног скупа „Пут и животна средина“ одржаног од 28-29.09.2017. године, Вршац, Србија, ISBN: 978-86-88541-08-4, COBISS.SR-ID 245618444, стр. 326-330.
  5. Mešiček M., Stojanović N., Anastasijević V., Lisica A. (2016): Alien Plant Species and They Influence in Urban Enviroments, Journal Ecologica XXIII No. 82: 304-309.
  6. Mesicek M., Stojanovic N., Anastasijevic N., Anastasijevic V. (2014): The presence of invasive tree species in the tree alleys of the inner city center of Belgrade, Journal Ecologica XXI (2014), No. 75, ISSN 0354-3285, UDC: 504.75.054:712.4(497.11-20), p 416-421.
  7. Mešiček M., Ocokoljic M., Vilotic D., Obratov-Petkovic D., Anastasijevic V. (2013): Functional analysis of the current state of London Plane street tree line at King Alexander Boulevard in Belgrade, Journal Ecologica, No. 70: 194-198.
  8. Mešiček M., Stojanović N., Anastasijević V., Lisica A. (2016): Alien Plant Species and they Influence in Urban Enviroments, Journal Ecologica XXIII (2016), No. 82, ISSN 0354-3285, UDC:502.33:712,25, p 304-309.
  9. Mešiček M., Anastasijević V., Stojanović N. (2011): The Position of the Pruning Cut of Broadleaf Trees, XIX International Scientific and Professional Meeting “Ecological truth” EKO-IST-2011., 01.04.06.2011., Proceedings ISBN 978-86-80987-84-12, Bor, Serbia, p 353-359.
  10. Mešiček M., Stojanović N., Ocokoljić M. (2011): Principles of broadleaf tree pruning, XIX International Scientific and Professional Meeting “Ecological truth” EKO-IST-2011., 01.04.06.2011., Proceedings ISBN 978-86-80987-84-12, Bor, Serbia, p 360-366.