+

Рекултивација оштећених земљишта у пејзажној архитектури

Шифра предмета: МПА1104/2Д
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: избор изборне групе Пејзажни инжењеринг на заједничким мастер студијама

Упознавање студената са специфичностима поправљања оштећених земљишта у урбаним и субурбаним подручјима.

Оспособљавање студената да практично приступе поправљању оштећених и за развој биљака непогодних земљишта у градском и приградском окружењу

Теоријска настава

Оштећења земљишта, врсте, типови и интензитет. Основни методи поправке земљишта. Поступци приликом поправљања веома оштећених и измењених земљишта у градским агломерацијама, а затим и у приградским индустријским зонама, саобраћајним комплексима, загађеним подручјима унутар фабричких комплекса, напуштеним комплексима урбанизоване територије, итд. Методи коришћења агротехничких мера рекултивације, мере делимичне замене појединих слојева супстрата, анализа метода избора одговарајућих (отпорних) украсних биљака и њихове улоге у општем поправљању услова за раст осталог садног материјала на територији на којој је предузето поправљање земљишта. Потенцијали поправљеног, рекултивисаног земљишта и његово даље одржавање.

Практична настава:

Вежбе: Анализа карактера оштећења земљишта, врста и карактеристика неповољног садржаја у земљишту, анализа поступака рекултивације

Студијски истраживачки рад