+

Урбана екологија

Шифра предмета: ПА2314
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ESPB: 5
Услов: Нема услова

Упознавање студената са најважнијим еколошким чиниоцима који делују унутар града и са променама свих важних абиотичких и биотичких чинилаца у урбаној средини. Анализа утицаја украсних биљака на поједине еколошке факторе у градском екосистему.

Оспосбљеност студената да рекогносцирају појаве промена које у урбаном екосистему доводе до деградација и снижавања квалтета живот. Постављање основа да студенти ефикасно примењују поступке заштите и поправљања животне средине у градском окружењу.

Теоријска настава

Упознавање, вредновање и анализа еколошких чинилаца; град и еколошки чиниоци,  деловање најважнијих еколошких чинилаца унутар  градских екосистема. Однос најважнијих еколошких чинилца и градске животне средине. Анализа еколошких, амбијенталних и других промена особина простора до којих долази под утицајем антропогених дејстава и урабанизације подручја града, флексибилност и одрживост урбаних екосистема. Упознавање потенцијала, важности и економских предности сазнања из области пејзажне архитектуре у кориговању и унапређивању основних квалитета урбаног живота. Украсне биљке и унапређивање урбаних квалитета. Преглед теоријских, актуелних, традиционалних и нових метода коришћења украсних биљака у еколошком санирању градског простора.

Практична настава: Вежбе

Анализа деловања појединачних еколоших чинилаца на градски екосистем, анализа  посебних случајева деградирања и ревитализовања урбаног простора, израда и одбрана групног семинарског рада