+

Педологија

Шифра предмета: ПА1208
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 6
Услов: Нема услова

Упознавање студената са земљиштем као специфичном творевином пресудном за постојање и развој биљака, као и начинима њихове употребе.

Оспособљавање будућих инжењера пејзажне архитектуре да процене стање и статус земљишта за изградњу зелених површина, препознају тип земљишта и процене његова својства, изводе основне анализе особина земљишта на терену и у лабораторији, као и да правилно тумаче резултате добијене у детаљној анализи земљишта.

Теоријска настава

Основне одлике веза земљиште-биљка, основна својства земљишта, начини настајања и коришћења, физичке, хемијске и биолошке карактеристике, као и други чиниоци значајни за успешан раст биљака на одређеном земљишту. Класификација земљишта, карактеристике редова и класа земљишта, основна својства типова земљишта у оквиру одговарајућих класа. Едафске специфичности у измењеним условима урбанизованих и других подручја изложених антропогеним утицајима. Методи стварања функционалних супстрата, начини њиховог коришћења у делатности пејзажне архитектуре.

Практична настава: Други облици наставе (лабораторијске вежбе)

Утврђивање особина и потенцијала земљишта као медијума за раст и развој украсних биљака, главних саставних делова зелених површина, израда елабората