+

Bioinženjerski materijali u zaštiti zemljišta i voda

Šifra predmeta: DM4.0111Ž
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Sticanje znanja o principima održivog korišćenja i primeni resursa bioinženjerskih materijala u zaštiti zemljišta i voda

Osposobljenost stručnjaka za zaštitu zemljišta i voda da praktično primene stečena znanja iz bioinženjerskih materijala , u razvoju stručne i naučne oblasti ekološke zaštite zemljišta i voda,njihov odgovarajući izbor, način i mesto pravilne upotrebe,poznavanje njihovivih resursa i nalazišta,stepena obnovljivosti, prednosti nad drugim materijalima , kao i stepen  i način primene u inostranstvu.

U  ovom predmeta proučavaju se  primenjivani i novi biomaterijali u zaštiti zemljišta i voda bujičnih slivova i metode za njihovg ispitivanja. Pažnja se posvećuje ponašanju materijala  u vezi sa fizičkim, klimatskim, pedološkim, vegetacijskim, ekonomskim i drugim karakteristikama sliva.Proučavaju se modeli postojanosti biomaterijala koji omogućavaju simulaciju  u ekstremnim uslovima ugroženosti,kao i  veličina i dinamika  oštećenjaprimenjenog biomaterijala ,tokom vremena. Preporučuje se najefikasnija primena odgovarajućih biomaterijala. U okviru predmeta  razmatra  se integralni pristup  proučavanju  i primeni postojećih  biomaterijala u slivu, kao i  njihovih nalazišta i resursa.Pri korišćenju protiverozionih mreža teži se da one budu bio- razgradive  kako bi se potpuno uklopile u prirodnu sredinu.Istovremeno se daje  predlog za korišćenje najekonomičnijih i najotpornijih materijala,uzimajući u obzir i njihovu rasprostranjenost i dostupnost , a  u cilju što efikasnije eko-inženjerske zaštite zemljišta i voda. Razmatra se mogućnost primene izolatora, geosintetika, mastiksa, guma, premaza, metala  i dr. kao izolatora i fuga u ovoj oblasti.Proučava se upotreba bentonita , kao izuzetnog katalizatora i prečoistača voda i dr.novih materijala.