+

Шумарство

Листа предмета на докторским студијама

Обавезни предмети за све подмодуле

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
 1.  Методологија научно-истраживачког рада др Дамјан С. Пантић  1 14 О 
 2.  Технике научно-истраживачког рада др Милорад Н. Даниловић
др Раде И. Цвјетићанин
 1  8  О

 

Подмодул М1.1 – Семенарство, расадничарство и пошумљавање

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
3. Упоредна анатомија дрвета др Драгица М. Вилотић,
др Душан Јокановић
3 8 И
4. Оплемењивање на изабрана својства др Мирјана Т. Шијачић-Николић 1 8 И
5. Молекуларна генетика шумског дрвећа др Мирјана Т. Шијачић-Николић
др Снежана Д. Младеновић-Дринић
3 8 И
6. Биоремедијација др Владан К. Иветић
др Драгица М. Станковић
2 8 И
7. Наменска производња шумског репродуктивног материјала др Владан К. Иветић 2 8 И
8. Плантажна производња лековитог, ароматичног и зачинског биља др Драгица М. Вилотић 1 8 И

Подмодул 1.2 – Заштита шума

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
9. Биолошка заштита шума др Чедомир М. Mарковић
др Иван Миленковић
2 8 И
10. Шумски ксилофагни инсекти и лигниколне гљиве др Чедомир М. Mарковић
др Иван Миленковић
2 8 И
11. Фитофармација др Чедомир М. Mарковић
др Иван Миленковић
1 8 И
12. Шумска микологија др Иван Миленковић 3 8 И
13. Примењена зоологија др Чедомир М. Mарковић 3 8 И
14. Шумарска ентомологија др Чедомир М. Mарковић 1 8 И
15. Шумска фитопатологија др Иван Миленковић 1 8 И
16. Заштита шума др Слободан Д. Милановић 2 8 И

Подмодул М1.3 – Економика и организација шумарства

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
17. Економика шумарства др Љиљана М. Кеча 1 8 И
18. Организација и пословање у шумарству др Драган С. Нонић 2 8 И
19. Управљање шумским ресурсима др Драган С. Нонић 2 8 И
20. Инвестиције у инфраструктуру у шумарству др Љиљана М. Кеча
др Миодраг Д. Златић
3 8 И
21. Шумарска политика др Љиљана М. Кеча 1 8 И
22. Трговина шумским производима др Љиљана М. Кеча 3 8 И
23. Управљање маркетингом у шумарству др Љиљана М. Кеча 3 8 И
24. Предузетништво и управљање пројектима у шумарству др Драган С. Нонић
др Јелена Недељковић
3 8 И

Подмодул М1.4 – Планирање газдовања шумама

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
25. Типологија шума др Ненад М. Петровић
др Биљана Шљукић
2 8 И
26. Стратешко планирање у шумарству др Ненад М. Петровић
др Биљана Шљукић
1 8 И
27. Динамика раста стабала и шумских састојина др Бранко С. Стајић 2 8 И
28. Биоиндикација виталности шума на основу карактеристика прираста стабала и састојина –  дендрохронологија др Бранко С. Стајић 3 8 И
29. Савремене технологије у инвентури шума др Дамјан С. Пантић 1 8 И
30. Премер стабала и шумских састојина др Дамјан С. Пантић 3 8 И

Подмодул М1.5 – Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне

Р.б Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
31. Механизација у коришћењу шума др Милорад Н. Даниловић 1 8 И
32. Коришћење шума под посебним режимом заштите др Милорад Н. Даниловић 2 8 И
33. Оптимизација шумске путне инфраструктуре др Милорад Н. Даниловић
3 8 И
34. Организација, технологија грађења и управљање изградњом објеката у шумарству др Душан Стојнић
2 8 И
35. Планирање газдовања ловиштима др Драган П. Гачић 1 8 И
36. Гајење дивљачи др Драган П. Гачић 3 8 И
37. Екологија дивљачи др Драган П. Гачић 2 8 И
38. Технике и технологије у коришћењу шума др Милорад Н. Даниловић 3 8 И

Подмодул М1.6 – Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине

Р.б Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
39. Педологија др Оливера Д. Кошанин 1 8 И
40. Опасне и штетне материје у животној средини др Оливера Д. Кошанин 3 8 И
41. Деградација, заштита, коришћење и мелиорације земљишта др Оливера Д. Кошанин 2 8 И
42. Бонитирање и картирање земљишта др Оливера Д. Кошанин 3 8 И
43. Дендрологија др Раде И. Цвјетићанин
др Марко Перовић
1 8 И
44. Флористички диверзитет Србије др Раде И. Цвјетићанин
др Маријана Новаковић-Вуковић
2 8 И
45. Фитоценологија др Раде И. Цвјетићанин 3 8 И
46. Типолошке основе у намени шума др Рајко К. Милошевић 3 8 И

Подмодул М1.7 – Гајење шума

Р.б Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
47. Гајење шума брдско-планинског подручја др Виолета П. Бабић 1 8 И
48. Гајење низијских шума др Мартин Т. Бобинац 1 8 И
49. Узгојна аналитика др Мартин Т. Бобинац,
др Виолета П. Бабић
2 8 И
50. Гајење шума посебне намене др Мартин Т. Бобинац,
др Виолета П. Бабић
3 8 И
51. Примењена екоклиматологија у гајењу шума др Виолета П. Бабић 2 8 И

Oбавезни предмети на свим модулима

Р.б Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање 1 Сви предавачи на курсу 2 8 О
  Израда пројекта докторске дисертације Сви предавачи на курсу 2 8 О
  Семинарски рад Сви предавачи на курсу 2 6 О
  Одбрана пројекта дисертације Сви предавачи на курсу 3 6 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање2 Сви предавачи на курсу 3 8 О
  Публиковање научног рада 1 у водећем домаћем часопису категорије М52 или М53 Сви предавачи на курсу 3 4 О
  Учешће на домаћем научном скупу са рефератом Сви предавачи на курсу 3 4 О
  Реферисање о напретку истраживања Сви предавачи на курсу 4 6 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање 3 Сви предавачи на курсу 4 10 О
  Пријава дисертације Сви предавачи на курсу 4 8 О
  Публиковање научног рада 2 у водећем домаћем часопису категорије М51 Сви предавачи на курсу 4 6 О
  Учешће у настави на основним студијама или учешће у сегменту неког од актуелних пројеката Министарства за просвету и науку Р. Србије Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање 4 Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Учешће на међународном научном скупу са рефератом Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Рад на тексту дисертације 1 Сви предавачи на курсу 5 6 О
  Рад на тексту дисертације 2 Сви предавачи на курсу 6 5 О
  Израда докторске дисертације Сви предавачи на курсу 6 10 О
  Рад на припреми одбране дисертације Сви предавачи на курсу 6 5 О
  Публиковање рада у часопису на SCI листи Сви предавачи на курсу 6 10 О