+

Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса

 

Р.Б. Назив предмета Име или имена наставника Сем ЕСПБ Т
1. Методологија научно-истраживачког рада Снежана Белановић Симић I 14 О
2. Технике научно-истраживачког рада Ратко Ристић I 8 О
3. Транспортни и седиментациони процеси у бујичним сливовима Ратко Ристић,
Ђековић Војислав,
Ђукић Весна
1 8 И
4. Мониторинг процеса деградације земљишта, ерозионих и бујичних процеса Гајић Гроздана 1 8 И
5. Социо-демографски аспекти заштите природних ресурса Миодраг Златић 1 8 И
6 Загађивање и квалитет земљишта Снежана Белановић Симић,
Милан Кнежевић,
др Оливера Кошанин,
Драган Чакмак,
Јелена Белоица
1 8 И
7 Интеракција земљишта и вода фреатске издани Зоран Никић 1 8 И
8. Проучавање бујичних сливова и бујичних токова Ратко Ристић 2 8 И
9. Хидролошки и псамолошки ерфекти противерозионих радова Ратко Ристић,
Летић Љубомир,
Николић-Јокановић Весна
2 8 И
10. Фиторемедијација Снежана Белановић Симић,
Лукић Сара,
др Павле Павловић
2 8 И
11 Оптимизација радова на заштити природних ресурса Нада Драговић 2 8 И
12. Интегрисано управљање водним и земљишним ресурсима Миодраг Златић,
Нада Драговић
3 8 И
13. Оцена ризика и несигурности у заштити природних ресурса Миодраг Златић,
Мирјана Тодосијевић
3 8 И
14. Моделирање хидролошких и псамолошкиих процеса у бујичним сливовима Ратко Ристић,
Ђукић Весна
3 8 И
15 Биоинжењерски материјали у заштити земљишних и водних ресурса   3 8 И

Обавезни предмети на свим модулима

  Назив предмета Име или имена наставника Сем ЕСПБ Т
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање 1 Сви предавачи на курсу 2 8 О
  Израда пројекта докторске дисертације Сви предавачи на курсу 2 8 О
  Семинарски рад Сви предавачи на курсу 2 6 О
  Одбрана пројекта дисертације Сви предавачи на курсу 3 6 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање2 Сви предавачи на курсу 3 8 О
  Публиковање научног рада 1 у водећем домаћем часопису категорије М52 или М53 Сви предавачи на курсу 3 8 О
  Учешће на домаћем научном скупу са рефератом Сви предавачи на курсу 3 8 О
  Реферисање о напретку истраживања Сви предавачи на курсу 4 6 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање 3 Сви предавачи на курсу 4 8 О
  Пријава дисертације Сви предавачи на курсу 4 8 О
  Публиковање научног рада 2 у водећем домаћем часопису категорије М51 Сви предавачи на курсу 4 8 О
  Учешће у настави на основним студијама или учешће у сегменту неког од актуелних пројеката Министарства за просвету и науку Р. Србије Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање 4 Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Учешће на међународном научном скупу са рефератом Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Рад на тексту дисертације 1 Сви предавачи на курсу 5 6 О
  Рад на тексту дисертације 2 Сви предавачи на курсу 6 5 О
  Израда докторске дисертације Сви предавачи на курсу 6 10 О
  Рад на припреми одбране дисертације Сви предавачи на курсу 6 5 О
  Публиковање рада у часопису на SCI листи Сви предавачи на курсу 6 10 О