+

Bioindikacija vitalnosti šuma na osnovu karakteristika prirasta stabala i sastojina- dendrohronologija

Šifra predmeta: DM1.4111B
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.4. Planiranje gazdovanja šumama
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: završene osnovne akademske i diplomske (master) studije

Osnovni cilj je unapređenje i inovacija znanja iz oblasti dendrohronologije i bioindikacije vitalnosti šuma na bazi karakteristika prirasta stabala i šumskih sastojina. Saznanja dobijena na osnovu monitoringa prirasta (prema kriterijumima ICPC Level I i II) i odgovarajućih analiza predstavljaju osnovu bez koje se ne mogu utvrditi optimalni okviri korišćenja i očuvanja šumskih ekosistema.

Osposobljenost za istraživački rad i dostizanje novih naučnih saznanja i njihovu aplikaciju u oblasti rane detekcije devitalizacije šuma, izrade trendova budućeg razvoja, prognoze moguće revitalizacije, kvantitativne i kvalitativne procene šteta i karaktera i novoa delovanja egzogenih i endogenih faktora.

Teorijska nastava: Sadržaj predmeta je orijentisan na monitoring prirasta pojedinih vrsta šumskog drveća i egzogenih faktora, izradu referentnih modela prirasta, izradu trendova rasta i prognozu budućeg razvoja, uspostavljanje kauzalnih veza između prirasta i delujućih faktora, dendrohronološke analize, sinhronizaciju prirasta, objektivnu i blagovremenu procenu vitalnosti (znatno pre pojave vidljivih simptoma devitalizacije), otkrivanje uzročnika devitalizacije, procenu mogućnosti za revitalizaciju i  minimiziranje šteta.

Praktična nastava: Obuhvata rad na terenu i istraživačko-laboratorijski rad