+

Dinamika rasta stabala i šumskih sastojina

Šifra predmeta: DM1.4121B
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.4. Planiranje gazdovanja šumama
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske i diplomske (Master) studije

Osnovni cilj je unapređenje i inovacija saznanja iz oblasti rasta stabala i šumskih sastojina i produkcije biomase sa biološkog, ekološkog i privrednog aspekta.

Osposobljenost za istraživački rad i dostizanje novih naučnih saznanja i njihovu aplikaciju. Saznanja iz ove oblasti su potrebna svima koji se bave stablima i šumskim sastojinama kao privrednim objektima, kao objektima za zaštitu sredine, lečenje i rekreaciju ili objektima od opšteg estetskog i kulturnog značaja.

Teorijska nastava: Sadržaj predmeta je orijentisan na izučavanje uticaja ekoloških i antropogenih faktora na rast šuma, njihovu stabilnost i nivo produkcije u kvantitativnom i kvalitativnom smislu. Obuhvata karakteristike rasta vrsta drveća u prirodnim i veštački podignutim sastojinama u zavisnosti od sastojinskih i stanišnih uslova, definisanje optimalnog sastojinskog stanja, stvarne i potencijalne produkcije, analizu delovanja egzogenih i endogenih faktora na vitalnost i rast šuma, analizu diverziteta strukture i elemenata rasta sastojina, organizaciju i sistematizaciju saznanja i razumevanje pojedinačnih aspekata zakonitosti rasta šuma u cilju obrazovanja celovite predstave o ukupnom ekosistemu i izradu planova održivog razvoja šuma kao prirodnog resursa od posebnog privrednog i ekološkog značaja.

Praktična nastava: Obuhvata rad na terenu i istraživačko-laboratorijski rad