+

Tehnike naučno-istraživačkog rada

Šifra predmeta: DZAJ112
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene master akademske studije Šumarskog fakulteta i studije srodnih fakulteta

Cilj predmeta je da se studenti, ovladavanjem znanjima o tehnikama naučno-istraživačkog rada, osposobe za pristupanje naučno-istraživačkom radu i njegovoj realizaciji.

Student će se obučiti da pravilno odabere i primeni odgovarajuće tehnike iz oblasti šumarskih nauka na modulima: 1. šumarstva 2. tehnologija, marketinga i projektovanja proizvoda od drveta, 3. pejzažne arhitekture i hortikulture i 4. ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Teorijska nastava: Osnovne postavke naučno-istraživačkog rada: predmet (zadatak)  nauke, klasifikacija nauka i naučne metode; Planiranje naučnih istraživanja: izbor teme za naučni rad, samostalni i timski naučni rad;  Metodologija istraživanja: proučavanje literature, tehnike prikupljanja podataka, formiranje radne hipoteze, metode i tehnike istraživanja (eksperimentalna i terijska istraživanja); Planiranje eksperimenata: metod uzorka, izvođenje eksperimenata, izbor i upotreba opreme; Prikupljanje i obrada podataka; statistička obrada podataka i modelovanje; analiza i tumačenje modela u pojedinim oblastima. Principi dijalektičkog metoda i zaključivanje; Prikazivanje rezultata istraživanja; pisanje rada, sastav i struktura naučnih izveštaja i saopštenja.

Praktična nastava: Izrada seminarskog rada iz Tehnika NIR-a predstavlja jednu od predispitnih obaveza. Cilj i smisao ovakvog rada je da student brani seminarski rad, da bi pokazao da je ovladao osnovnim saznanjima iz tehnika naučno-istraživačkog rada, što mu omogućava uspešno i relevantno bavljenje naučno-istraživačkim radom.