+

Unutrašnja arhitektura

Šifra predmeta: DM2.2131B
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:

dr Kordić Milena

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Cilj predmeta je sagledavanje osnovnih premisa diskursa Unutrašnje arhitekture kao neophodnog oslonca u razumevanju savremenih (projektantskih i dizajnerskih) problema i zadataka u projektovanju nameštaja i ostalih elementa enterijera izrađnih od drveta.
Cilj predmeta je sagledavanje konteksta u kojem nastaju arhitektura unutrašnjeg prostora i dizajn u arhitektonskom kontekstu, kroz prikaz teorijskih domena koji obrađuju uslove formiranja pomenutih diskursa. Studentu se ovime omogućava uvid u poziciju discipline u širem društvenom kontekstu kao i karakter međuzavisnosti znanja uopšte.

Ishod predmeta je razumevanje osnovnih načela diskursa Unutrašnje arhitekture, njegovih teorijskih odrednica kao i osnova metodologije projektovanja. Obogaćivanjem misaone osnove proširuju se mogućnosti za  kreativno ponašanje u odnosu na aktuelne probleme savremenog projektovanja nameštaja i ostalih elemenata unutrašnje arhitekture. Student na ovaj način formira kapacitet kritičkog mišljenja o praksi diskursa, ali i mogućnost kritičkog vrednovanja sopstvenih stavova.

Kroz seriju predavanja prikazuju se uslovi nastanka savremenih projektantskih paradigmi unutrašnje arhitekture, uspostavljanjem paralela sa razvojem njihovih teorijskih osnova. Prikazuju se prelomna mesta u razvoju arhitektonskih i dizajnerskih metodologija projektovanja, kao i uzroci, geneza i posledice ovih preloma. Velika naučna otkrića, promene društvenih odnosa i odnosa individue i zajednice menjaju korenito fundamente na kojima počivaju i teorija i praksa unutrašnje arhitekture i dizajna u arhitektonskom kontekstu. Nastavom na predmetu, predstavljaju se ove međuzavisnosti i složenost polazišta koje student mora da formuliše u postupku projektovanja nameštaja i ostalih elementa unutrašnje arhitekture.