+

Šumska hidrologija

Šifra predmeta: M41104
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov:

Sticanje osnovnih znanja o kruženju vode u prirodi, odnosno o uticaju šumskih ekosistema na kopnenu fazu kruženja vode, sa osvrtom na složene odnose između atmosferskih taloga i šumskih ekosistema koji za posledicu ima prinos korisnih voda.

Stečeno znanje o uticaju šumskih ekosistema na kopnenu fazu kruženja vode u prirodi uz detaljno upoznavanje sa elementima vodnog bilansa

Teorijska nastava:

Uvod u šumsku hidrologiju (istorijski prikaz, cilj i svrha proučavanja). Globalni i opšti hidrološki ciklus. Vodni bilans šumskih fitocenoza i pojedinačnih vrsta šumskog drveća. Atmosferska vlaga i šumski ekosistem (formirnje, padanje, količina i raspored vertikalnih i horizontalnih padavina, topljenje snega, infiltracija i retencija). Intercepcija, evapotranspiracija (proces, evaporacija, razlika između pošumljenih i golih slivnih područja), transpiracija (proces, faktori). Površinsko, potpovršinsko i podzemno oticanje. Ukupno i poplavno oticanje. Uticaj šumskih ekosistema na oticanje i retenciju vode. Prinos vode, obogaćivanje podzemnih voda i izvora. Sprečavanje i ublažavanje poplava. Erozija i sedimentacija, Kvalitet (pojam, merenje) i zagađenje vode.Uticaj šumskih ekosistema na kvalitet voda. Rezultati istraživanja analize kvaliteta atmosferskih padavina i uticaj šumske vegetacije na retenciju depozita. Metode vrednovanje hidrološke funkcije šuma (metod zamene troškova, metod uslovnih jedinica i metod kompleksnog vrednovanja).

Izrada master rada.

Praktična nastava:

Definisanje hidroloških parametara šumskih ekosistema, direktno merenje elemenata bilansa (padvine, intercepcija, infiltracija, oticanje…)

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.