+

Весна Николић Јокановић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 876
Е-маил: vesna.nikolic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 112
Консултације: понедељак, 10‒12 часова

Весна Николић рођенa је 7. 4. 1982. године у Београду, основну школу и гимназију „Димитрије Туцовић” (општи смер) завршила је у Београду. Шумарски факултет, Одсек за заштиту од ерозије и уређење бујица, завршилa је 2009. год и стекла звање дипломираног инжењера заштите од ерозије и уређења бујица. Уписала је докторске студије на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, студијски програм Шумарство, област Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса у школској 2008/2009. години. Од 1. 2. 2011. године запослена је као истраживач‑приправник, а од 19. 3. 2012. године као истраживач‑сарадник на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса у оквиру пројекта „Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији” Министарства просвете, науке и технолошког развоја на Шумарском факултету у Београду (руководилац пројекта проф. др Милан Медаревић). Од 26. 3. 2014. год. изабрана у звање асистента за ужу научну област Ерозија и конзервација земљишта и вода.

Активно учествује у настави Катедре за мелиорације од 2010. године на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, где је ангажована као демонстратор волонтер. Школске 2010/2011. ангажована је на предметима Коришћење водних екосистема у шумским подручјима и Шумске мелиорације I и II. Од школске 2011/2012. год. ангажована је на предметима Коришћење водних екосистема у шумским подручјима и Шумска хидрологија.

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

Рад у истакнутом међународном часопису М22

 • Zoran Nikić, Danica Srećković – Batoćanin, Milenko Burazer, Ratko Ristić, Petar Papić, Vesna Nikolić (2013): CONCEPTUAL MODEL OF MILDLY ALKALINE WATER DISCHARGING FROM THE ZLATIBOR ULTRAMAFIC MASSIF, WESTERN SERBIA, Hydrogeology Journal Official Journal of the International Association of Hydrogeologists, 23, Volume 21, Issue 5, pp 1147‒1163.
  http://link.springer.com/article/10.1007/s10040-013-0983-2

 

Рад у међународном часопису М23

 • Radovan Savic, Gabrijel Ondrasek, Atila Bezdan, Ljubomir Letic, Vesna Nikolic (2013): FLUVIAL DEPOSITION IN GROYNE FIELDS OF THE MIDDLE COURSE OF DANUBE RIVER, Journal Tehnički vjesnik/Technical Gazette, VOL. 20 NO. 6 (979-983).
  file:///C:/Users/Vesna/Downloads/tv_20_2013_6_979_983.pdf

Рад у водећем часопису националног значаја М51

 • Никић З., Летић Љ., Николић В., Филиповић В. (2010): ПОСТУПАК ПРОРАЧУНА РЕЖИМА НИВОА ПОДЗЕМНИХ ВОДА НА СТАНИШТУ ХРАСТА ЛУЖЊАКА У РАВНОМ СРЕМУ, Гласник Шумарског факултета 101, Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд (125-138).
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2010/0353-45371001125N.pdf
 • Никић З., Летић Љ., Николић В.(2012): ФОРМИРАЊЕ КОРИСНИХ ВОДА НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ У ОБЛАСТИ ВИСОК КРАЈ, Glasnik Šumarskog fakulteta 105, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd (139‒156).
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2012/0353-45371100001N.pdf
 • Зоран Никић, Љубомир Летић, Јован Ковачевић, Весна Николић (2013): СТАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ШИРОЈ ЗОНИ БИВШИХ РУДНИКА УРАНА У СЛИВУ ТРГОВИШНОГ ТИМОКА, Глaсник Шумaрскoг фaкултeтa 107, Унивeрзитeт у Бeoгрaду ‒ Шумaрски фaкултeт, Бeoгрaд (163‒174).
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2013%20OnLine-First/0353-45371300003N.pdf
 • Љубомир Летић, Зоран Никић, Радован Савић, Весна Николић (2014): УТИЦАЈ ВЕГЕТАЦИОНОГ ПОКРИВАЧА НА РЕТЕНЦИЈУ И ОТИЦАЊЕ ВОДЕ НА ПОДРУЧЈУ ФРУШКЕ ГОРЕ, Шумарство бр.1‒2, Београд (97-111).
  http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2014_1-2/sumarstvo2014_1-2_rad07.pdf
 • Љубомир Летић, Радован Савић, Весна Николић, Радослав Лозјанин (2014): УTИЦAJ MEЛИOРATИВНИХ РAДOВA НA СTAЊE ШУMA ХРAСTA ЛУЖЊAКA У РAВНOM СРEMУ, Шумарство бр.3-4, Београд (117-130).
  http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2014_3-4/sumarstvo2014_3-4_rad09.pdf
 • Letić Lj., Nikolić V., Lazarević I., Savić R. (2015): THE USE OF FORESTS IN THE RIVER ZAGRŽA BASIN FOR THE CONSERVATION OF ITS HYDROLOGICAL AND WATER PROTECTIVE FUNCTION, Glasnik Šumarskog fakulteta supplement issue, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd (75‒84).
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2015/0353-453715075L.pdf
 • Savić R., Bezdan A., Josimović-Dundjerski J., Letić Lj., Nikolić V., Ondrašek G., (2014): DEGRADACIJA KVALITETA VODE VODOTOKA KRIVAJA, časopis Agroznanje, Vol. 15, br. 2/2014, str. 159‒172, Poljoprivredni fakultet Banja Luka.
  file:///C:/Users/Vesna/Downloads/1767-3989-1-SM.pdf
 • Savić R., Josimović-Dundjerski J., Belić A., Ondrašek G., Letić Lj., Nikolić V., (2015): MONITORING VODE I SEDIMENATA MANJIH VODOTOKA U VOJVODINI-PRIMER VODOTOKA TATARNICA, časopis Agroznanje, Vol. 16, br. 2/2015, str. 159‒172, Poljoprivredni fakultet Banja Luka.
  http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/viewFile/2293/2202