+

Istorija i konzervacija u pejzažnoj arhitekturi

Šifra predmeta: MPA1104/3A
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema

Shvatanje razvoja pejzaža, razvijanje kreativnog i inovativnog razmišljanja i uvođenje studenata u praksu zaštite kulturnog nasleđa u oblasti pejzažne arhitekture.

Razumevanje i tumačenje pejzaža, uspostavljanje analitičkih veština i sticanje znanja za istraživanje na polju zaštite, konzervacije i upravljanja istorijskim i kulturnim nasleđem u skladu sa savremenom teorijom i praksom.

Teorijska nastava

Razumevanje razvoja pejzaža, ideja i filozofije koje su pokretale promene u pejzažu.

Identitet pejzaža.

Tumačenje pejzaža.

Odnos između čoveka i pejzaža.

Odnos između pejzažne arhitekture, arhitekture, umetnosti i dr.

Sociološki, intelektualni i kulturni kontekst.

Moderni koncept pejzaža.

Korisnici i njihove potrebe.

Pokreti u savremenoj pejzažnoj arhitekturi.

Međunarodne konzervatorske povelje i konvencije.

Metodologija i tehnike u zaštiti kulturnog nasleđa.

Upravljanje kulturnim nasleđem.

Praktična nastava: vežbe-izrada elaborata

Studenti tokom semestra rade prostorno-istorijsku analizu jednog objekta pejzažne arhitekture, prolazeći kroz proces izrade plana obnove od analize istorijskih izvora, analize postojećeg stanja, prostorno-pejzažne i urbanističke analize, kompozicione, stilske i arhitektonske analize, sve do formiranja programa obnove.