+

Дејан Скочајић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 853
Е-маил: dejan.skocajic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: број 149 (IV спрат)
Консултације: среда, 12‒14 часова

Дејан Скoчајић рођен је 1969. године у Приштини. На Универзитету у Београду ‒ Одсек за пејзажну архитектуру Шумарског факултета, дипломирао је 1995. године као студент генерације. Након завршене друге године студија провео је два месеца на стручном усавршавању у Москви у CFME „LESPROECT” ‒ Институту за пројектовање паркова. Као стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије распоређен је на Катедри за планирање и пројектовање у пејзажној архитектури као стручни сарадник ‒ стипендиста 1996/97. године. Магистарски рад под називом Пејзажна архитектура српских средњовековних манастирских комплекса одбранио је 2004. године. У звање асистента, за ужу научну област Планирање и пројектовање у пејзажној архитектури, изабран је 2005. године, где од заснивања радног односа учествује у припреми и извођењу часова на предметима Катедре. У раду са студентима учествовао је као члан менторских тимова у више студентских планерско-пројектантских радионица и студентских конкурса на којима су студенти постигли запажене резултате, као и на више међународних пројеката. Докторирао је 2016. године са темом Однос архитектуре и пејзажа у стваралаштву Андреа Паладија и примена његових принципа у савременој пејзажној архитектури и стекао звање доктора техничких наука из области Архитектуре и урбанизма. Изабран је у звање доцента 21.03.2017. године. На стручно-уметничком пољу учествовао је у изради преко тридесет пројеката који су се односили на јавне градске просторе, манастире, метохе, паркове и приватне вртове и резиденције у земљи и иностранству. Активно је учествовао на више међународних конференција и фестивала образовања одраслих у оквиру пројекта Пакта стабилности.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

Теорија и историја пејзажне архитектуре; вртна уметност; пејзажно архитектонско пројектовање/дизајн; културни предео.

Одабрани научни радови

  • Вујичић, Д., Скочајић, Д. 1996. Могућности повећања зеленила у изграђеном ткиву Београда, Зборник радова Mетодолошки приступи ГУП-у „У сусрет ГУП-у 2020”, 182–189 (711.4.01(082)).
  • Popović, K., Skočajić, D. 1996. Open spaces in the function of satisfying the educational needs, International Conferense “Architecture and urbanism at the turn of the III millennium”, Faculty of Architecture, University of Belgrade, Vol II, 425–430, (ISBN 86–80095–22–2).
  • Vujković, LJ., Drageljević, Ž., Skočajić, D. 1997. Тopčider and Кošutnjak – significant historical structures of Belgrade recreation potentials, International scientific symposium „50 years – Faculty of Forestry”, Skopje, 141–147.
  • Galečić, N., Vujičić, D., Skočajić, D. 2011. The roof gardens drainage and irigation, Proceedings of XIX International Scientific and Profesional Meeting „Ecological Truth“ ECO-IST’11, Ed. Marković, Z., University of Belgrade – Technical Faculty in Bor, 339–345, (ISBN 978–86–80987–94–2).
  • Galečić, N., Skočajić, D., Vujičić, D., Tutundžić A., Stojanović, N., Matić, S. 2012. Construction and Constructive elements of a Path in Landscape Design, XX International Scientific and Professional Meeting „Ecological Truth” ECO-IST’12, Ed. Marković, Z., University of Belgrade – Technical Faculty in Bor, 406–412, (ISBN 978–86–80987–98–9).
  • Gavrilović, S., Skočajić, D. 2015. Importance of landscape character in the process of establishment of educational (natural) trails in function of ecotourism, XXIII International Conference „Ecological Truth” Eco-Ist’15, Eds. Pantović, R. and Marković, Z., University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 714–719, (ISBN 978–86–6305–032–7).
  • Galečić, N., Tomićević-Dubljević, J., Ocokoljić, M., Vujičić, D., Skočajić, D. 2016. Quality and utilization potential of urban parks: case study Tašmajdan park, Belgrade, Serbia, Šumarski list, Vol. 140, No. 9–10, 493–500, (ISSN 1846–9140). http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=248117
  • Stojanovic, N., Vasiljevic, N., Veselinovic, M., Radic, B., Skocajic, D., Galecic, N., Tesic, M., Lisica, A. 2018. The Biophysical Strusture of Roadside Green Spaces: the Impact on Ecological Conditions in the Urban Environment, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 27, No. 12B, pp. 9782-9791, (ISSN–10184619).
  • Stojanovic, N., Vasiljevic, N., Radic, B. Skocajic, D., Galecic, N., Tesic, M., Lisica, A. 2018. Visual Quality Assessment of Roadside Green Spaces in the Urban Landscape – A Case Study of Belgrade City Roads, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 27, No. 5A, pp. 3521-3529, (ISSN–10184619).
  • Гавриловић, С., Радић, Б., Васиљевић, Н., Скочајић, Д., Галечић, Н., 2018. Визуелна процена карактера предела: Студија случаја-Предео изузетних одлика Авала. Збoрник радова X научно – стручне конференције са међународним учешћем: планирање, интереси, заштита простора и животне средине, Београд, 18. децембар 2018., 106-116 (ISBN:978-86-915671-6-3).2).