+

Upravljanje predelima i zaštićenim prirodnim dobrima

Šifra predmeta: MPA1103
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: Bez uslova

Praktično i operativno znanje, naglašavajući komunikativan pristup, vezu između planiranja i upravljanja u predelu sa posebnim osvrtom na zaštićena prirodna dobra.

Upravljanje predelima ističe učenje na terenu sa posebnim akcentom na praksi i akciji. Omogućava studentima pejzažne arhitekture da  profesionalno rade sa lokalnim zajednicama, različitim intersnim grupama i drugim ekspertima. Rad u institucijama zaštite prirode.

Teorijska nastava: Predmet povezuje teorijska i praktična znanja iz oblasti pejzažne arhitekture i posebno se fokusira na kontekstu, konceptu i metodama; od gradskog ka ruralnom, na zaštiti i multifunkcionalnom planiranju gradskih sredina, sa posebnim akcentom na razvoju socijalnih i kulturnih ciljeva i njihove povezanosti sa biodiverzitetom i kulturnom baštinom. Zaštićena prirodna dobra. Nacionalni parkovi i MAB. Participacija u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima.  Institucionalni i pravni okvir u oblasti zaštite prirode.

Praktična nastava: U okviru vežbi predviđen je rad na terenu – studija slučaja, kao i izrada seminarskog rada.